Transcript uit de Nederlandse PDF - gedeeltelijk gecorrigeerd – Automatische unüberprüfte Übersetzung ins Deutsche – Traduction automatique non vérifiée en français

PortefeuilleXV fc

Végétarisme in Nederland

 

Amersfoort. PRIJS 30 CENT.

Text Box: Goedkoope Volksuitgave voor 10 cents.Want men moet toch niet vergeten — wat in onzen tijd, en zeker niet alleen op modisch gebied, zoo vaak uit het oog wordt verloren — dat naast de schoolsche, de aangeleerde kennis, naast de met moeite en inspanning verkregen copia van leiten en wetenswaardigtaeden, toch ook nog iets anders Staat.... Naast en buiten de schoolgevormden staan enkele mannen van de intnitie, en voor hen zou ik den weg niet willen afsluiten om de kranke menschheid te helpen.

Minister Dr. A. KUYPER.

Wereld-Kroniek, 22 Febr. 1902.

Tegenover de moeite en inspanning van den geleerde, staan de overtulging, de ondervinding van het zelfonderzoek, de energie, de wilskracht, en het karakter van den logisch denkenden idealist.

J. S.

Een enkel woordje

„ANTHROPONOMIE”,

(de menschleer volgens de grondbeginselen der wetgevende rede, welke den mensch beschouwt, niet zooals hij is, maar zooals hij wezen moet).

VLUGSCHRIFT,

NAAB AANLEWIKG VAN

Professor Pel’s Eubiotiek,

DOOR

JOSEPH SALOMONSON Fzn.,
planteneter en diététist,

ex-consul, oud lid van de Anna’s Mesritz & Co. te Amsterdam en Herman Salomonson Java, en ex-directeur van cultuur en handelsondernemingen.            .

Uitgave: W. KEIJSER, Amsterdam.

Tweede, vermeerderde druk
Planteneters

zijn zij die voor hunne voeding uitsluitend gebruik maken van voortbrengselen uit het plantenrijk (dus zonder gebruik te maken van mineraal zout), erkennende dat deze levenswijze strekt tot verhooging der — gezondheid en reinheid — van lichaam en geest, en dat dit natuurlijk dieet de grondslag is van alle ethische beginselen.

Zij worden onderscheiden in:

1o. de orde der dietetisten. die, zonder meer, voren- staande verklaring onderschrijven.

2o. de hoogere orde der naturellen, die dat alles genieten zonder kooking, dus in raauwen staat.


 

Evo1utie

Er is niets nieuw onder de zon.

A1 wat is moet geweest zijn, en al wat geweest is zal weder zijn.

Wij hebben een geschiedenis van ongeveer 6000 jaren. Het bleef aan de 20ste Eeuw na Christus, aan ons, gedestineerd, de wederopwekking van het natuurlijke in het menschdom te bewerken en tot volkomenheid te brergen. Duidelijk waarneembaar werken de sporen dat de beweging in werking is, zieh baan breekt, en zeker, tot heil van allen, der wereld genade, rust en verloseing zal brengen.

6000 jaren later! Ons lijkt dat een eeuwigheid, een langen reuzentijd, maar op de eeuwigheid is dat geljjk een peulschilletjo.

De 20ste eeuw zal zijn de eeuw der wederopwekking. Minstens 0000 jaren vervlogen alvorens de mensch eenig begrip kreeg van stoomkracht, gaslicht, gloeilicht, elektriciteit, telegraat, telefoon en wat niet al meer.

Dat alles moet geweest zijn in lang vervlogen tijden, evenals do tijd geweest is, dat menschen in geluk en tevredenheid leef^en genietende van de vruchten der aarde. Die tijd zal weder komen, en ligt voor ons.

Het werk van Jezus Christus, omen grooten. voorlooper, is der volmaking nabij.

„Der eigentliche Entdecker ist der, der den neuen Gedanken gehabt hat. Experimente sind zwar auch nötig, docht ist es leichter, diese anzustellen, als den Gedanken finden, und Experimente kann auch ein anderer anstellen.”

H. v. Helmholtz (Brief an Tait).

„Pour sauver le monde il faut combattre le sel, et le bonheur jaillira.”

SalomoNson (lettre à Maeterlinck).


 

Erlösung dem Erlöser !”
Parsifal.

Anthroponomie

Ik hoorde van „de Kunst om gezond en gelukkig te leven en ziekte te voorkomen,” en ik oordeelde, dat een gelukkig leven als regel een gevolg kan zijn van een gezond leven, en dat een gezond leven is „een leven zonder ziekte. De kern is derhalve” de kunst om ziekte te voorkomen.”

Professor Pel zal hot ons leeren!

Zijn hart en zijn ziel willen zoo gaarne!

Der menschheid hulp verleenen en edele raad schallen!

We zouden dus slechts den raad van den Meester hebben te volgen en hem te gehoorzamen om gezond en dus een groote kans van gelukkig — te kunnen zijn en ziekte te voorkomen.

Was der Meister nicht kann, vermöcht’ es der Knabe, hätt’ er ihm immer gehorcht?

Ik geloof niet dat vvij van Professor Pel die kunst kunnen leeren niettegenstaande zijn eerbiedafdwingende geleerdheid.

Infegendeel! Ik geloof dat Professor Pel niet weet wat een mensch doen moet om ziekte te voorkomen.

Ik heb geen geloof in zijn wetenschap, m. a. w. ik hecht, dat wil zeggen voor mij en mijne natuur- genooten (planteneters), géén waarde aan de medische wetenschap om een „Eubiotiek” aan te nemen die het gevolg is van waarnemingen op de menschheid zooals die bestaat, in alle hare onreine, onnatuurlijke en onmenschelijke gebruiken zonder ze onvoorwaardelijk te veroordeelen, in hoofdzaak wat de voeding betreft; en voeding acht ik hoofdzaak. Al’t andere, als waterbehandeling, luchtbad, minder en doelmatiger kleeding, diverse natuurgeneeswijzen (die zonder absoluut plantaardige voeding méér kwaad dan goed kunnen doen), zijn gevolgen die van zelf voortspruiten en zieh ontwikkelen uit de natuurlijke voeding, dat is „de voeding door het plantenrijk met uitsluiting van alles uit het dieren en delfstoffenrijk.”

De wereld wordt beheerscht door den eenigen aarts- duivel en zijn saters, en deze zijn „het Keukenzout” dat de grootste kwelduivel op aard is metendaarnaast enonafscheidelijk de saters „dierlijk voedsel" en „drank”.

Met drank bedoel ik niet uitsluitend sterke drank (jenever, etc.) maar drinken in algemeenen zin. — Ik acht een glas jenever niets erger dan al dat andere geslobber.

De normale mensch, zonder zout en dierlijk voedsel, drinkt niet! neen, zelfs al dat geslobber spoelt zijn natuurlijk speeksel weg!

In de dampkringsvochten (buitenlucht) vindt de mensch al wat daarvoor noodig is, en daarom ook was de uitlating van een medicus dezer dagen tot mij onjuist, die vermeende te mögen beweren, dat ik op Java het „niet drinken” niet zou kunnen volhouden. Ik ben overtuigd dat juist Java met zijn overvloedig vochtige dampkring een bij uitstek geschikt klimaat daarvoor is. Het „niet-drinken” begint mij zoo bijzonder aan te staan, dat ik zelfs een tegenzin krijg van soepen en meer verlang naar drooger voedsel. Ook sinaasappelen zijn mij dikvvijls te sappig en vocl ik meer voor noten en appelen. Sedert ruim 7 maanden heb ik niets gedronsen!

Dorst is een verschijnsel van abnormaliteit! Een gezond mensch heeft géén dorst en verlangt geen geslobber! Krijgt ten slotte een tegenzin van drinken!.... Eetlust is een bewijs van gezondheid!

Maar, wilt te eten? Jezus heeft het reeds op den berg gezegd Zijt niet bezorgd voor uw leven hetgeen gij eten of drinken zult!

Wellicht zou Jezus, thans levende, daarhij gevoegd hebben „hetgeen gij rooken zult” (Havana, Manila, Amersfoort, etc.) — Er zjjn menschen die even- veel behoefte hebben aan tabak als aan eten en drinken.

Maar ik zeg U de spreuk der toekomst, en die toepasselijk geweest moet zijn in lang vervlogen vergeten tijden, lang vóór Jezus Christus. „Zijt niet bezorgd voor Uw leven hetgeen gij eten zult! —

Vraag de aarde!

Alles wat de bodem waar gij leeft wil en kan voortbrengen kunt gij nuttigen! Wat de bodem niet wil moet gij ook niet willen! en wat de aarde, op of in zieh, voor u bewaart in natuurlijken Staat, zal ook goed zijn.

Bekommer u niet te veel om de boeken, die u leeren van procenten eiwilt, vetten, zetmeel, enz. enz.

Volg zooveel mogelijk de seizoenen en eet zoo veel mogelijk rauw en rijp. Alle levenskracht wordtdoor vuur gedood. De natuur zorgt in de juiste seizoenen voor de passende spijzen. Zie in de lente de aardbeien die u na de winterkosten weder verfrisschen en ontvetten, daarna evenzoo de kersen, bessen, etc; totdat in de wärmste maanden Augustus, September, de watermeloenen, vooral de heerlijke (zoozeer ge vreesde) komkommer en de druiven u laven, om tegen het najaar u in den vorm van noten de vetten te verschaffen voor de winterkoude, en de appelen U rijkelijk voedsel brengen.

Eet dus in het Noorderi liever niet rijst, en gebruik in de tropen minder het graanproduct van het Noorden. Europeesche olieën zullen U in het Noorden beter bekomen dan cocosolie, en omgekeerd.

En als u eenmaal tot die natuurlijke voeding, de absoluut plantaardige, zult zijn overgegaan dan heb ik u nog zooveel, zoo héél véél, te verteilen wat daarmede in verband Staat, maar dat geheel doelloos is zoolang gij nog aan Uw vleesch, in elk en zoutpotten aanzit!

De plantaardige voeding is in alle opzichten de hoofdzaak en het eenig ware!

Daarin ligt het heil van het komend geslacht! Men vertelt van tortelduiven die raeer dan 100 jaar oud werden en 00k van andere dieren die ver. daarboven halen. — Welnu, waarom zou dan de mensch, natuurlijk en gezond levende vanaf de geboorte, niet eenige honderde jaren oud kunnen worden, waar thans toch nog leeftijden van 90 en meer bereikt worden, terwijl het menschdom, vanaf de geboorte en bij voortduring, zonder ophouden en dagelijks, wordt vergiftigd, onnatuurlijk en schadelijk gevoed, en — onnatuurlijk, ongezond leeft.

Ik geloof dat leeftijden, als in het oude Testament genoemd, bereikbaar zijn.

De „eubiotiek” die de kunst leert 0111 gezond en gelukkig te leven en ziekte te voorkonien geeft dezelfde middelen om de ziekten en kwalen te genezen, ende lichamen te herstellen.

Elk ziek zwak lichaam, dat niet bepaald versleten, veroordeeld en dus herstelbaar is, kan door da naluurlijke plantenvoeding weder levenskrachtig en tot gezondheid en geluk gebracht worden, zonder do medicijnen onzer pharmacopoea, of do bedriegelijke hulpmiddelen der kwakzalvers.

Plato heeft reeds gezegd, „de mensch is het eenige levende wezen dat niet weet hoe hij zieh voeden moet.”

Wie deze brochure leest, gevoelt en begrijpt zal dat niet meer zeggen.


 

Een oud vrouwtje zat te peinzen van waar het levende echepsel zijn kracht zou kragen, wanneer men alleen van plantenvoedsel zou wenschen te leven. —

Toen kwam er een olifant, een paard en een buffel, om haar te leeren, maar ze liep hard weg van schrik en wilde niet hooren.

Zaaiiaadjes

Wanneer na langdurige droogte eindelijk eens een flinke bui loskomt, loopt de groote raenigte naar binnen en sluit alles af. Die regen is niet alleen voor de aarde, maar ook voor mensch en dier. Alle natuurljjk-gevoede menschen moesten dan naar buiten

loopen............ Wind is ook zoo heilzaam voor hen,

en nog zooveel meer dat zij ontvlieden en waar voor zij zieh dekken en afsluiten...................................................

Maar zij vliegen hard uit ora te mögen bijwonen een voorstelling van de Wagnervereeniging einde Mei, bij een meer dan vunzige menschenlucht in de benauwde Amsterdamsche stadsschouwburg. Ieder bezoeker is dan sterk onder den invloed van trans- piratie en uitwaseming, en na de pauzen weder binnenkomende, krijgt men steeds het gevoel van „Klein Duimpje en de Reus” ik ruik, ik ruik menschenvlees!! — Bovendien exelleert een Wagner- vereeniging-uitvoering, ook te dien opzichte, meer dan andere, omdat de zaal dan propvol is en meer­malen gedurende twéé uren opgesloten zonder een enkel deurtje open.

Kan een alleseter het in zulk een atmosfeer óók nog wel uithouden, ik vermoed dat een doorvoed rein belichaamd planteneter daarin alle kans heeft van hoogst onpasselijk te worden. Iemand die nimmer drinkt of rookt wordt reeds onpasselijk na één glaasje jenever of een sigaret. Op een bevlekt kleed doet 'n enkel vlekje möer geen kwaad, maar een rein kleed wordt er door bedorven.

In zulk een menschenophooping kunnen véle zoo zéér gevreesde bacillen rondzweven, en alle menschen zijn zéér zeker, in die omgeving, méér vatbaar.

Men kent de mode-geneeswijze van „de Klok”, waarin de zieken gedurende een uur verblijven om frissche lucht te ademen (een mijner vrienden zat 's middags in de klok en sticrf denzelfden avond. Dat pleit daarom nog niet tegen de klok). Een verblijf van twéé uren in bedorven lucht en stank opgesloten kan een gezonde voor het geheele vordere leven bederven.

Als menschen eens natuurlijk gevoed zullen zijn, dan zullen de zangers liever zingen in de buitenlucht dan in de vunzige atmosfeeren der schouwburglokalen.

Alle menschelijke onnatuurlijke gewoonten — gebreken — hartstochten — neigingen — kwalen — ziekten — behoeften — begeerten - ijdelheden — zijn als de bijen in de korf. Als de Koningin gedood wordt moeten de bijen vergaan! . - Het zout is als die Koningin in de korf der menschelijke ongerechtigheden. Vervloek het zout! en alle ongerechtigheid en waan zullen verdwijnen. Géén speciale overdreven zelfzuchtige liefde van ouders, kinderen, broeders, zusters, vrienden, maar ook godu vijanden — géén standverschil — geen vaderland — geen meer- dere of mindere voorkeur wegens huidskleur — taal — volksaard — finantien — maar alleen „liefde van mensch tot mensch, en een mooi elkaar zoeken van gezonde reine gestalten. — Malthus in de doofpot! De aarde zal en kan in alle natuurlijke behoeften der menschen voorzien.

Als het dier zijne jongen beschermt is dit méér den wil om den hem bewust zwakken te helpen.

Het komt mij voor dat de zieh natuurlijk—voedende mensch veel verlangt naar, en ook zeer nuttig acht, enkele groenten-producten die de Wetenschap wellicht als van minder waarde beschouwt, als aardap- pelen — komkommers — witte kool. —

Ik las onlangs in een Wetenschappelijk blad „het ware te wenschen dat in sommige kringen wat méér vleesch en wat minder aardappelen werden gebruikt". Draai het gerust om en zeg „het ware te wenschen dat nergens meer vleesch en ander dierlijk voedsel, en in vele kringen meer aardappelen werden gebruikt.

Wat men in de buitenlucht eet smaakt lekkerder en verteert beter dan wat binnenshuis, meestal in min of meer benauwde eetkamers, geslikt wordt.

Ik heb staaltjes gehoord van doctoren die vermee- nen aan natuurmethode te moeten doen, en leelijk aan 't kwakzalveren zijn.

Ik ben altijd nog te veel onder den invloed van mijn culinaire herinneringen om reeds — ’s winters — tot absolute raauwkost te kunnen overgaan, maarik gevoel wel dat de mensch bestemd is om raauwkost te eten en dat al die warme, dikwijls te warme, spijzen de maag en ingewanden geen goed doen, en het lichaam niet versterken, — dus ook het leven verkorten.

Er zijn menschen die de kinderen den mond af- sluiten bij zoogenaamd leelijk weder. (Er bestaat géén leelijk weder!) Zij zullen wel weten waarom! — De natuurlijk doorvoede menschen doen goed de mon­den wijd open te zetten. Beter dan pillen en drankjes!

Kwakzalvers en nagenoeg alle natuurartsen zijn even gevaarlijk als onkundige dokters. Een alleseter die alleseter wil blijven, doet het verstandigst bij ongesteldheid toolang naar een degelijk wetenschappelijk geneesheer te toeken tot dat hij er een vindt en dan naar diens raad te luisteren. De planteneter kan geen raad krijgen van een wetenschappelijk ge- neesheer omdat er nog geen wetenschap op zijn gebled verkregen is.

De planteneter moet zichzelf helpen of logisch denkende ondervindingrijke natuurgenooten raadplegen.

Een voorstel om aan de Amsterdamsche Universiteit een leerstoel voor tropische geneeskunde te verbinden werd verworpen omdat er geen patienten zullen zijn geschikt voor ’t onderwijs, m. a. w. „Wij weten er niets van en zullen hier evenmin in Staat zijn er iets van te leeren.“ — Hetzelfde geldt voor menschen die zich uitsluitend van het plantenrijk voeden en de natuurlijke leefwijze volgen. — Ook daaromtrent kan onze Medische Wetenschap geen oordeel hebben omdat ze niet de patiönten heeft gehad om de Studie te maken, en laat ons hopen ook nimmer de patiönten zal krijgen.

Wij vermeenen dat met de plantenvoeding en de natuurlijke leefwijze de ziekten zullen verdwijnen en als gevolg daarvan de geheele Medische Wetenschap tevens geleidelijk zal vervloeien en in vergetelheid geräken.

De gezondheidsleer zal de geneesleer vervangen.

De menschen hebben altijd zooveel haast om zieh na het wasschen af te droogen. Wie droogt de dieren als zij nat zijn? en waarom haasten zoovele menschen zieh nimmer om hun nat- bezweet- lichaam af te droogen?

Zoodra een ras gekweekt zal zijn dat zieh geheel plantaardig voedt, geen zout gebruikt en niet drinkt zal men zangstemmen hooren van een natuurlijke heerlijkheid, die men nog nimmer te hooren kreeg.

Ik zag in mijn droom twéé teekeningen van „Braakensiek”. Studententypen der 19e en 20e Eeuw! de 19e Eeuw, voorstellende een rookerige tingel-tangel in de Nes, op den achtergrond, zittende in novel, half gekleede verlepte vrouwen op een verhooging; aan den wand een plaat voorstellende een zwijn met vier pooten in de drek, en tusschen het publiek eenige, 't geheele-hoofdnagenoeg-kaalgeknipte, waggelende brullende Studenten, lawaaiende met opgelieven bier en grogglazen.

de 20e Eeuw, voorstellende een gezellige kamer, aan den wand de portretten van Beethoven en Wagner, in de kamer vier frissche jeugdige mannen lange haarlokken tot op de schoudors als in de glansperiode der 17e Eeuw — een kwartet van Mozart speiende. Op de tafel een schaal appelen en druiven.

Er zijn nog maar weinig planteneters, maar bij die weinige zijn toch reeds meerdere die bij athletische sport de eerste prijzen weghaalden. Men zal dan ook spoedig als bewezen willen aannemen dat de plantenvoeding méér kracht en gezondlieid geeft; en, volgens onze onomstootelijke overtuiging, zal hetzelfde blijken bij de geestelijke ontwikkeling. — Zoodra het dan ook vaststaat (en dat zal zoo heel lang niet meer duren) dat plantenvoeding in alle opzichten superieur is, dan zal do wereld op haar keerpunt zijn gekomen, en de Maatschappij haar draai nemen naar de goede richting tot geluk.

Dat zal zijn „de aanvang van de zich van zelf ontwikkelende sociale evolutie". De éénig mogelijke!

De hoogere standen dienen vóór te gaan en het voorbeeld te geven van plantenvoeding en de meer natuurlijke levenswijze. In de lagere standen vindt men zooveel misnoegen, ontevredenheid en wantrouwen dat men, met propaganda, méér kans loopt op een pak slaag dan op medewerking en navolging. Als de grooten vóórgaan volgen de kleinen van zelf.

Alle ziekten en kwalen zijn de directe en indirecte gevolgen der voeding. De ziekten en kwalen zullen ophouden en verdwijnen bij de natuurlijke voeding

     zonder medicijnen en zonder operaties. — Al wat van het plantenrijk bij gemengde voeding niet verdragen kon worden, kan verdragen worden. De mensch moet en kan dan vertier zijn eigen arts zijn.

     Er is waarlijk geen beter dokter dan eigen ik. — Dat voelt de planteneter reeds spoedig, met de zekerheid dat de bestaande wetenschap hem weinig kan baten.

Vele, ja de meeste menschen die hooren van de kans om langer te kunnen leven bij natuurlijke plantenvoeding antwoorden maar leuk weg, dat ze het niet verlangen en dat de leeftijd van 70 en 80 jaar méér dan lang genoeg is. Dit bewijst alléén dat de menschen ontevreden zijn met het bestaande gesukkel. Bij een tevreden, gelukkig gezond frisch leven wordt zeer zeker naar meer begeerd.

Siecht verzorgde boomen in de cultuur leven korter dan menschen. — Aan de natuur overgelaten, (de menschen noemen dat „in ’t wild”) overtreffen de boomen den menschenleeftijd heel ver.

Een planteneter krijgt een heel andere kijk op de dingen. Een winterdag op de strait met al die menschen gewikkeld in alle soorten dierenvellen, beesten om den hals met grijnzende open bekken, en wat niet almeer, maakt een allerdolste vertooning. Een soort van helsche komedio.

Waar niet gezaaid wordt is geen oogst, maar een zaaijer kan wel eens te overvloedig nitzaaijen. Hij, of een ander, kan dan de te overvloedig opgekomen plantjes uithalen, en, het overblij vende zal heerlijk kunnen voortgroeien.

Idealisten zijn niet altijd vrij van overdrijving, maar juist daardoor is dikwijls doel getroffen.

Er zijn nog altijd menschen die een soort van stijve manchet, alias hooge boord, een gesteven lap lijnwaad om den hals mooier vinden dan de natuurlijk — menschelijke bloute hals.

Ja, mijn lieve mevrouwtjel de operatie is niet bepaald gevaarlijk, maar een operatie blijft altijd een operatie              Vol vertrouwen en hoop wandelde ze naar het ziekenhuis ....

................................ Vijf dagen na de operatie werd ze begraven!

Dat Jezus met een enkel woord of eenvoudige aanraking werkelijk zieken onraiddelijk kon genezen kan niet juist zijn, en is dus evenals zooveel meer in de heilige schrift voor—ons—onbegrijpelijk weer- gegeven; maar wel mag men aannemen dat Jezus de lijdende menschheid genas met natuurlijke raadgevingen, zonder medicijnen en kunstmiddelen.

Mejuffrouw U zijt gezond van lijf en leden en van een sterke constitutie, maar het is nu eenmaal een vervelende ongesteldheid die wat lang duurt en die zoovele jonge meisjes op uw leeftijd hebben — een beetje bloedarmoede — flink voeden is de hoofdzaak — flink melk drinken — een paar versehe eitjes — een lekker glaasje wijn — een biefstukje. — Maar dokter ik heb nergens trek in! — — Kom, kom, alles verbeelding — niet er aan toegeven — flink voeden, dat is het eenige — medicijnen geef ik U niet!! (dat was een knappe dokter, dat niet-geven van medicijnen vooral maakte indruk — een van de nieuwe richting)................................................................................ die juffrouw was aan ’t verkeerde adres

die juffrouw had géén melk moeten drinken! die juffrouw had geen eitjes moeten eten! die juffrouw had geen wijntje moeten drinken en ook geen biefstuk eten!! ............................. maar ze is

toch door de ziekte heengekomen — evenals zoovele juffrouwen vóór haar ondanks melk, eitjes, wijn en biefstuk.

„Houdt uw hoofd koel”, was reeds een bekende spreuk in de oudheid. Maar dat wil daarom nog niet zeggen „scheer of knip je hoofd kaal” zooals in de latere jaren een soort mode schijnt te zijn; doch wel „onttrek uw natuurlijk hoofd (von Locken das Haupt umstrahlt, wie uns Meister Dürer gemalt) niet aan licht en lucht. Broeiing maakt het hoofd en haar ziekelijk. De mensch heeft het haar noodig in zomer en winter, tegen wärmte en koude. — Eene natuurlijke bescherming en dekking van hersens, hals en schouders. — Veel knippen is als het veel snoeien en toppen van planten en boomen; — het bevordert te veel den groei en daarmede een vroeg afsterven — kaalheid. Op een kortgeknipt hoofd kunnen de onreinheden eerder tot de huid doordringen en de haarworteis aantasten. Dit is niet zoozeer het geval bij lang haar dat met een enkele kamming of borsteling reeds gereinigd is, terwijl stof en onreinheid nog niet is doorgedrongen.

Men vindt voor dit alles ook een bewijs in het feit dat mannen meer sukkelen met de haardos dan vrouwen.

Evenals hersenlijden op het geheele lichaam invloed heeft, zoo zal ook bij een natuurlijke hersenbescherming het geheele lichaam daarvan profiteeren en veel meer kunnen verdragen. — Zoo zal ook de bescherming van halsaders en schouders dezelfde gunstige invloed be vor deren. Steeds blootshoofds dat is het ware!!

Ik zou er wel eens wat möör van willen weten!...

Het interesseert me bijzonder!.......................

Ik begin véé1 voor die richting te gevoelen!.......................

Meer dergelgke uitlatingen en oordeelvellingen worden mij gezegd door geneesheeren; en ook hoorde ik een rondborstige uiting daarnaast, eveneens van een medicus, die raij verklaarde dat geneesheeren, zelf ziek zijnde, dikwijls voor de groote moeielijkheid staan der keuze aan Wien van de collega’s ze hun eigen lichaam toch wel het liefst zouden toevertrouwen

.......... en dat alles is zeer begrijpelijk................ Het gros

van de gestudeerde jongelingschap zijn gewone menschen die onmogelijk bij machte zijn dat enorm kwantum geleerdheid te verwelken en met oordeel te gebruiken. Ze moeten zoo ontzaglijk véé1 leeren, dat de meesten toch eigenlijk van alles nagenoeg niets weten. — Daarbij komen dan tegenwoordig de specialiteiten die alles willen leeren van iets en ten slotte niets meer weten van al 't overige; en waar alle lichaamsdeelen met elkaar in absoluut verband staan, moet men van alles weten om dat iets tekunnen beoordeelen.

Wie alle geleerdheid moet weten, weet ten slotte niets, maar wie van 't andere geleerde niet weet, kan ook niet van 't eene weten.

Slechts enkele geniale mannen kunnen zieh ver- heffen en behouden hun logische denkkracht, die bij de meeste medici, door afstomping ten gevolge van overlading, verloren moet gaan. Een geniaal medicus, die ook als logisch denker uitmunt, is dan ook een superieure verschijning.

Een man als professor Stokvis die behalve zijn machtige geleerdheid ook schittert door zijn helder logisch verstand, artistieken aanleg, oratorisch talent en veelzijdige bekwaamheid, is een grootsche verschijning.

Op welk gebied ook hij een oordeel geeft, altijd vindt men terug den man van hart en verstand en van logisch — gevoeld — begrip.

Altijd het juiste woord geestig — juist — gedacht!

. .             .     . Toujours le mot, la pointe!

........................... Oui, la pointe, le mot! . . . .

„Et je voudrais mourir, un soir, sous un ciel rose, En faisant un bon mot, pour une belle cause!”

Stokvis blijft voor mij „de klassieke held.”

De medische Studie duurt circa 8 jaren, gedurende dien tijd wordt gestudeerd, maar blijft ook vrije tijd die niet aan de medische Studie wordt gegeven. .

Gestudeerd en proeven genomen op lichamen van anderen. .           . Daarna is de medicus bevoegd de praktijk uitteoefenen.

Mijn autodidaktische Studie, met proeven en onderzoekingen op eigen lichaam, heeft ruim 18 maanden geduurd. — 18 maanden van rusteloos denken en streven, zonder één enkele minuut dat ideale doel uit de gedachte te hebben losgelaten. — Thans gevoel ook ik mij in Staat met mijn weten en gevoelen de menschheid te helpen, en hen die lijden met mijn weten te raden.

Naar Carlsbad! Naar Marienbad! Zout! Mineraal zout! Vermagerings kuur! Boem! Boem! Kermis

geschreeuw! !................................................ Onnatuurlijke middelen na onnatuurlijke levenswijzel Het middel nog erger dan de kwaal!

Al dat gewroet met zouten in het menschelijk lichaam, oppervlakkig beschouwd niet ongunstig in de gevolgen, straft zichzelf later. —

Wei weet men ten minste reeds zóóveel dat de zouten en vruchten niet bij elkaar hooren, — dat zij géén vriendjes maar min of meer elkaars vijanden zijn, — — bij de minerale kuur passen géén vruchten!!    

Ach! Kon ik toch al die menschen eens weghalen van al die waanbegoochelende minerale zoutzwelgerijen, uit de handen dier met decoration gechamareerde geleerdheid, en ze terugbrengen naar de vruchtenlandjes in eigen omgeving    endan

véé1, héél véél vruchten................................ en vóóral

geen Zout! . , . . En dan zou ik ten slotte wel eens willen zien aan Wien de eereprijs werd uitgereikt .... Aan de groote helden der wetenschap in hunne schitterende minerale badplaatsen, óf aan het gevoeld natuurlijk wetensbegrip in een nederig boeren vruchtendorpje.

Ik las onder den titel „Schoonmaak van den mensch” in het Handelsblad van 15 Juli 1.1. dat de beroemde Rus dr. Elie Metchnikoff, die aan het Instituut Pasteur te Parijs verbonden is, Manchester bezocht om de eeremedaille in ontvangst te nemen, hem door de letterkundige en wijsgeerige vereeniging der Britsche fabrieksstad toegekend, en in de plechtige vergadering waar de uitreiking plaats vond een redevoering hield waarin de geleerde physioloog eenige zeer verrassende denkbeelden voordroeg over het menschelijk lichaam...

Luister slechtsl — „En nu betoogde dr. M. dat juist de maag en een deel der ingewanden, met name de dikke darm, eigenlijk overbodig zijn, meer kwaad kunnen doen dan zij nut aanbrengen en „werkelijk maar overblijfselen zijn uit een vroeger ontwikkelingstijdperk, toen zij inderdaad nuttige lichaams- deelen waren. Ook de dikke darm is gebleken niet onmisbaar te zijn, en bepaaldelijk een uitwas daarvan, de blinde darm, schijnt nergens toe te dienen dan om vele menschen een gevaarlijke ziekte te bezorgen. De verdere darmen kunnen ook veel korter zijn in het belang der gezondheid. enz:”

........................................... (de cursiveering is van mij)

. . . Het is werkelijk niet ondenkbaar dat een beroemd geleerde onzer dagen zooveel onzin op eenmaal in één redevoering heeft uitgekraamd!!

Alles wat de zeergeleerde niet kan of wil verklaren en bevatten, wordt teruggebracht tot het overbodige in den men sch, tot het kwade, hinderlijke, nuttelooze, gevaarlijke, en tot overblijfselen uit een vroegerontwikkelingstijdperk, toen zij inderdaad nuttige lichaamsdeelen waren. Dat „inderdaad” is waarlijk overheerlijk. En dan die verdere darmen die ook veel korter kunnen zijn!   .           . . Welnu knip ze dan af! Veel heil en zegen! — —

Maar de mijne wensch ik te behouden zooals ze zijn! Ik zie in dat alles een bewijs te meer dat de bestemming van den mensch was en is om zich uit het plantenrijk te voeden!

Dit pertinent te durven verklaren is een groot gevaar voor de Wetenschap omdat daarmede de geheele theorie en praktijk nagenoeg omvergeworpen zou worden, en men met een geheel nieuwe anthroponome leer zou moeten beginnen.

Zoodra de menschen zich normaal-natuurlijk zullen voeden, dat is uitsluitend plantaardig zonder toevoeging van keukenzout en zonder drinken, dan zal het water bij ongesteldheid de groote rol speien, en zullen de meeste recepten luiden : „Elk uur een eetlepel water.”

Ik las dat Henri IV in 40 jaren den mond niet had gespoeld. Ik kan niet beoordeelen of Henri IV daaraan goed gedaan heeft. Wél weet ik dat iemand die rationed — geheel — natuurlijk leeft den mond niet behoeft te spoelen en door mondspoeling geen voordeel kan behalen maar wel benadeeling van zijn gebit. In dien zuiveren mond is geen meerdere zuivering noodig dan de vruchten geven.

Men weet dat er geheele streken zijn waar de menschen siechte tanden hebben, hetgeen wordt toegeschreven aan 't water. Dus wel een bewijs dat de invloed van het water op de tanden erkend wordt. Die invloed is mijns inziens in meerdere en mindere mate bij watergebruik algemeen. Of is het niet onnatuurkuijk dat de mensch bij het krijgen van tanden dikwijls zooveel pijn ondervindt — verder dikwijls gedurende het geheele leven — en ze dan nog vroegtijdig verliest? Ik heb een sterk vertrouwen in het betere wanneer men drinken en al dat watergeknoei in den mond kan nalaten, dus, geen pijnen en steeds, tot in ouderdom, een stevig gebit.

Mijn advies aan natuurlijk levende menschen is daarom „onthoudt u!” . . . . Maarik zou dit advies niet gaarne geven aan alles eters en drinkers, die zoovele uren 's nachts doorbrengen onder wollen dekens in gesloten slaapkamers, na een dag van maaglading in den vorm van vleesch, visch, vogels, eieren, boter, kaas, melk, zout, azijn, koffie, thee, chocolaad, bier, wijn, bitter, cognac, likeur, whisky enz. Hen weet ik niet te raden!

Mevrouw! Wat doet u als u geen jeuk hebt?. . .

Wat is dat nu voor ’n malle vraag? daar kan ik niet veel op antwoorden! ....

Welnu mevrouw! Wat doet u dan wanneer u wèl jeuk hebt?

Ja! dan krab ik me, en ook soms krabt mijn man me wel . . . Jeuk in gezelschap is erg lastig, en dan krabt men natuurlijk zoo geheel ongemerkt dat niemand er erg in heelt!

Alles juist! Jeuk is iets abnormaals. Een gezond mensch in absoluut normalen toestand heeft geen jeuk!

Dorst is jeuk! — jeuk in de keel! ....

Een gezond mensch, in absoluut normale toestand heeft geen jeuk in de keel, heefc geen dorst, en dus ook geen behoefte en drang om te drinken. Dorst wordt opgewekt en gemaakt, in hoofdzaak door zout endoor langdurig verblijf in drooge lucht, b.v. 's winters in gestookte vertrekken........................................

En de nieren dan? zult ge vragen, op gezag van hetgeen ge daaromtrent altijd gehoord hebt vanuwe geneesheeren!

Het antwoord daarop zult ge u zelf kunnen geven zoodra ge eens éénige maanden meer natuurlijk geleefd zult hebben, en uw lichaam zult hebben onthouden van drank in algemeenen zin, en, om nader te verduidelijken, zonder nuttiging van alle reeds hiervoren genoemde voedings- en genotmiddelen — die de planteneter niet gebruikt.

Jeuk en dorst moet de mensch trachten te vermijden, dan zijn krabben en drinken ook overbodig, terwijl in normale toestand elk begin van droogte in de keel te herstellen is met wat vruchten, raauwe worteltjes, komkommer, enz.

Men spreekt van menschen die verslaafd zijn aan drank en drinken. Welnu het omgekeerde heeft ook plaats bij normale menschen, die verslaafd raken aan niet-drinken, en die, na eenige maanden onthouding, hoe langer hoe meer naar ’t absoluut droge gaan verlangen.

De natuurlijke leefvvijze die ik volg, wat de voeding betreft, geeft mij te nuttigen groenten, granen en vruchten, daarbij onthoud ik mij van keukenzouten specerijen, en bovendien drink ik absoluut niets.

Het moet dunkt mij voor de wetenschap niet van belang ontbloot zijn nader kennis to maken met de gevolgen dezer leefvvijze en zoo noodig gepaste waarnemingen te doen vergelijkenderwijze met onder dezelfde omstandigheden levende alleseters. Men mag aannemen dat menig alleseter, die er zoogenaamd lekker van                         leeft, behalve                        de groenten, granen en vruchten, die ook hij evenals de planteneter nuttigt, bovendien nog nuttigt in één jaar tijds circa

1000 eieren,

100o K. vleesch,

100 visch en gevogelte,

40          boter,

30           kaas,

alles met de noodige azijn, zout, peper, mostaard.

300 liter bier.                                                        

600 kopjes koffie.

200 liter wijn. fl.

200 mineraalwater.

800 glas likeur.

800 cognac

200 liter water.

1000 kopjes thee.

800 liter melk.

600 glas bitter.

300 whisky.

500 portwijn.

Alles ontsteking en slooping matriaal!

 

Wanneer iemand geheel-onthouder wordt en dan dagelijks, in plaats van een of twéé glaasjes klare of bitter, eenige glazen melk zal drinken, dat feliciteer ik hem niet met zjjn veranderde leefwijze.

Alcohol is zéér zeker absoluut onnóódig voor den mensch, maar een matig gebruik daarvan acht ik toch nog altijd minder nadeelig dan al dat beestenspul.

Een zeer matig gebruik van alcohol kan voor iemand die het gaarne en met smaak drinkt (1) gehéél onschadelijk zijn, maar een voortdurend gebruik van dierlijke producten, in welken vorm ook, blijft voortdurend een kans op gevaar. — Nagenoeg alle menschelijke ziekten en kwalen zijn de directe of indirecte gevolgen van de voeding met dierlijke producten. — Gehéél  onthouding van dierlijk voedsel sluit nagenoeg alle kans op ziekte uit, en is tevens het heilmiddel om zieke en zwakke lichamen weder gezond en krachtig te hervormen.

Toch is gehéél onthouding van alcohol in alle opzichten aanbevelenswaardig!

Naast het onaestetische werd uit den drang naar het betere de ethiek geboren. — In den reinen Staat, kan men de ethiek missen! — Niet de ethiek moet het dieet aangeven, maar wel zal uit het diect de ethiek voortspruiten.

Toon de menschen waar 't kwaad schuilt en leer hen het kwade te mijden, dan is prediking van 't goede overbodig.

(1) (De planteneter verliest gaandeweg vanzelf alle lust voor alcohol en eveneens de rooklust.)

Vrouwen en moeders! Reinig uwe groenten behoorlijk maar kook ze niet af en behoudt de plantenzouten dan wordt toevoeging van keukenzout overbodig. Het gevolg daarvan zal zijn dat uwe mannen en zonen minder zullen drinken! Laat ons allen nu eens flink ons best doen om onze algemeene groote schatkist schromelijk te benadeelen, ten bate van onze eigen partikuliere schatkistjes en ons welzijn en geluk. De statistiek van den accijns zal de beste barometer zijn, voor onze beweging. — Belastingverhooging, omdat de accijns zoo verbazend vermindert, zal door het volk met gejuhel worden begroet.

Onze spijzen worden bij het kooken toebereid om ze smakelijker te maken met zout of suiker.

De Israeliten maken minder gebruik van zout en bereiden vele spijzen met suiker. Daarom is de zoete joodsche keuken ongenietbaar voor een zoutproever. Dit oud joodsch gebruik geeft mij te denken en berust mijns inziens op wijsgeerige grondslag. Het mag voor ons als bewijs gelden dat reeds van ouds het zoutgebruik vormeden werd als de oorzaak van drinken en dronkenschap.

Dat bij het joodsche volk zooveel minder dronkenschap voorkomt is dan ook niet een bewijs van meerdere braalheid maar Staat in verband met de voeding.

De menschen lusten hun eieren, vleesch, visch, niet zonder zout. Wei een bewijs dat de mensch niet een ware eter van dierlijk voedsel is, want de ware vleescheters in de Natuur eten raauw en zonder toevoeging van zout.

Zout is met en naast het dierlijk voedsel genotmiddel.

In water, koffie, thee, zou men geen zout lusten. Men zou dat zelfs walgelijk, misselijk noemen; en toch herinner ik mij als kind zeewater te hebben moeten drinken; de eerste maanden met tegenzin, maar later snakte ik 's morgens bij ’t ontwaken naar mijn glas zoutwater. — Zout is de duivel!

Aan hen die strijden tegen het gebruik van alcohol en bonden vormen tot afschaffing van sterken drank. „Span toch Uwe paarden niet achter den wagen. „Nach eitlen Fernen forschtest du doch was zunächst sich dir fand was dir nützt, fiel dir nicht ein.”

Alléén in de plantenvoeding ligt het heil van het komend geslacht. Geen beter en heilzamer middel om den drankduivel te bedwingen en te bannen dan afschaffing van keukenzout en verder van alles wat daarmede onwillekeurig samengaat.

Jantje moet niet zoo kinderachtig laf zijn!

Jantje is al zoo’n groote jongen!

Jantje moet niet bang zijn voor honden, ganzen, pelikanen!

Ja! Mama's zienerblik gaat zoo ver, dat Jantje zelfs niet bang behoeft te zijn voor de olifanten in den dierentuin.

Jantje moet niet bang zijn voor beesten, ze doene je immers niks!

. . . . Maar wel wordt Jantje telkens op 't hart gedrukt om op straat toch vooral nooit mee te gaan met heeren of dames wanneer ze hem mochten aanspreken. Beter nooit antwoord geven! altijd maar recht doorloopen!

. . . . Het wil er bij Jantje nog niet recht in waarom dames zooveel gevaarlijker zijn dan olifanten.

. . . . Misschien komt de tijd ook nog wel eens dat menschen evenmin gevaarlijk zijn .                                                             . .

Wanneer ze gt'on zout meer zullen slikken! ! .

lntusschen heeft dr. Nieuwenhuis in het hartje van het ons onbekende Borneo het Nederlandsch ge- zag trachten te vestigen, en als man van de Wetenschap en Menschenvriend, als eerste Regeeringsdaad, in het belang en tot heil van de bevolking, aldaar gevestigd een

Zoutpakhuis!!

 

Amsterdam, Maart, 1902.

De mensch is wat bij eet. Dr. Allinson.

KRITIEK.

Dr. G. W. LINGBEEK, de eerste druk dezer brochure besprekende in Hygienische Bladen No. 5 15 Mei 1902, zegt o. a.

„Maar wat de Heer Salomonson verkondigdt is niet avontuurlijk of nieuw er schuilt een kern van waarheid in: alleen langs den weg der natuurlijke leefwijze is de menschheid te genezen, te helpen aan gezondheid en geluk. Het is maar de vraag, wat men daaronder verstaat. Idealisten als de Heer S. zien niet in, dat het diéet, dat den Maori of Kaffer past, voor mij verkeerd zou zijn.”

Waarop ik antwoordde, onder meer, als volgt:

„Thans is het weder uwe uitlating Idealisten als de Heer S. zien niet in, dat het diéet, dat den Maori of Kaffer past, voor mij verkeerd zou zijn, die mij op nieuw sterkt. Zéér juist gezegd! Geachte „Doctor! dat zie ik ook absoluut niet in!! Menschen zijn menschen! en voor allen, die natuurlijk willen leven, geldt hetzelfde — maar ook absoluut hetzelfde diéet, n. 1. alléén voeding van het plantenrijk, met uitsluiting van alles uit het dierenrijk en delfstoffenrijk, en in in hoofdzaak datgene wat de bodem waar men leeft wil en kan voortbrengen, zooveel mogelijk de seizoenen volgende.”

Hoogachtend,

SALOMONSON,
planteneter en dietetist.

Deze kritiek van een wetenschappelijk geneesheer, was reeds meer dan ik had kunnen verwachten. Het bowijst het eerlijk standpunt, waarop een logisch denker als Dr. Lingbeek, van Laag Soeren, zich durft te stellen.

Een dergelijk onbevooroordeeld tevens wetenschappelijk man moet vertrouwen wekken.

De medische faculteit toch zwijgt een streven als ik beoog liever geheel dood en de enkele doctoren die mij voorheen wel eens te kennen gaven dat zij zich zeer interesseerden voor mijne begrippen laten zich thans onbetuigd nu ik meer publiek optreed en ik mij bereid verklaarde in 't belang der menschheid en ook der wetenschap mijn lichaam en mijn wetenschap aan hun Studie te willen onderwerpen.

En dat zwijgen is gemakkelijk te verklaren.

Men kan van den praktischen medicus in onze geldmaatschappij niet verwachten dat hij, na een gedaan onderzoek, dat gunstig zou kunnen uitvallen, zou gaan verklaren: „Wij moeten Salomonson werkelijk gelijk geven; wanneer gij zijn voorbeeld en leering trouw volgt, hebt ge al onze wetenschap volstrekt niet meer noodig. — De practiseerende medicus toch is in hoofdzaak medicus ten eigen bestwil, om zijn brood en zoo mogelijk een fortuintje te verdienen. De lijdende menschheid is in de praktijk dikwijls bijzaak; ten minste voor de groote hoop (enkele edele karakters uitgezonderd, die men trouwens niet allein bij geneesheeren maar ook in alle klassen der maatschappij aantreft) is geld verdienen de kern, en is „de lijdende menschheid, edele roeping, enz. enz. enz., meer een frazengroepeering, zeer geschikt voor doctors-jubileums, verjaardagen, begrafenissen, enz. Bovendien bcstaat er geen vak waarin zoozeer nijd, afgunst en jalousie de metier zich dikwijls onderling doen kennen als bij vele praktiseerende geneesheeren. Nogmaals herhaal ik „ik ken ook edele medici” en ik geloof zelfs dat onder de edele medici de edelste menschen gevonden worden.

Brief van Dr. T. R. ALLINSON, 11a een fietstoer door Nederland, gedeeltelijk onder mijn leiding.

4 Spanish place, Manchester Square, London W,
August 15, 1902.

Dear Mr. Salomonson,

I arrived safely at home on Tuesday last after having spent a very pleasant holiday in Holland.

I hope you will succeed with your plan of Natural Cure.

Your idea of curing people by means of simple natural foods, fresh air, waterbaths, air and sunbaths, etc. is very good. But I am afraid you will find people are not yet prepared to give up all the so called good things of life for the greater pleasure of good health.

So many people are content te enjoy themselves in the usual way, and as long as they do not die they are content with their lot.

Convince these people that they exist, but do not live, and show them better health and enjoyment, and you will do much good.    

Your principles are founded on truth, but it is hard to convince people of this.

Educate people on these lines, provide a home where they can try the system, and then success is yours.

With kind wishes for all your kindness.

Yours truly,

w.g. T. R. ALLINSON.

Vertaling.

Waarde Heer Salomonson.

Ik kwam laatstleden Dinsdag goed en wel tehuis, na mijn vacantie zeer prettig in Holland te hobben doorgebracht.

Ik hoop dat u zult slagen met uw plan van „Natuurlijke Geneeswijze”. Uwe ideeén om de menschen te 'genezen door toepassing allien van de natuurlijke voeding, frissche lucht, water, lucht en zonnebaden etc., is uitmuntend. Alleen vrees ik dat u de menschen nog niet bereid zult vinden om alle zogenaamde goede dingen in het leven op te ofteren ter wille van het zooveel grootere genot eener goede gezondheid.

Zoovele menschen zijn tevreden in de gewone oude wijze het leven te genieten, en zoolang zij niet sterven, zijn zij tevreden met hun lot.

Overtuig deze menschen dat zij bestaan, maar niet het leven genieten; en toon hen betere gezondheid en hooger genot, en gij zult veel goed doen.

Uwe grondbeginselen berusten op de waarheid, maar het is bijzonder moeielijk om de menschen daarvan te overtuigen.

Leid de menschen in deze richting, richt een te-huis in waar zij het leerstelsel kunnen beproeven, en dan is uw succes verzekerd.

Met beste wenschen voor al uw vriendelijkheid,

Uw toegenegen,

w. g. T. R. ALLINSON.

Zólang de mensen ongelovig en wantrouwend blijven of twijfelen, kunnen wij, met ons gevoelen en willen, onder geen enkelen vorm, iets uitrichten, en dezulken zullen ook niet tot ons komen, maar tegenover de kleinere menigte die wèl gelooft en vertrouwt en die behoefte heeft aan raad, dikwijls na vruchteloos alles te hebben beproefd bij de medise wetenschap, acht ik 'n dergeljjk oprechten natuurlijk getuigschrift, ’n rein menslievende gevoelsuiting, in waarachtige waarheid neergeschroven, door iemand als Dr. Allinson, waarvan de wereld weet dat hij tevens wetenschappelijk man is, van belangrijk hoger waarde dan een of ander bar aal wetenschappelik diploma.

JOSEPH SALOMONSON Fzn., planteneter en didetist.


 

Verspreid door de N. V. Bad- en Zweminrichting- Th. van Heemstede Obelt.

Het Sportbad

Is zwemmen en het nemen van kuipbaden natuurlijk en goed voor het menschelijk lichaam ? ?

In strikten zin zou ik deze vraag eigenlijk ontkennend beantwoorden! Het is nimmer goed ons bovenlijf geheel af te sluiten en aan den invloed van de buitenlucht te onttrekken.

Lichaamsreiniging en vooral de lichaamsbeweging bij het zwemmen hebben echter zoovéél goeds in zich dat ik baden en zwemmen niet zou willen ontraden. Het ware sport bad ligt echter in het ondiepe bassin !

Men zoeke een hoog plekje en ga dan gehurkt zitten met het onderlijf onder water. Zéé blijve men ongeveer vijf minuten en wrijve het kruis, de onderdeelen en den buik flink met de platte hand. Alvorens het bad te verlaten wassche men ook met de platte hand het bovenlichaam. En nu begint het Luchtbad, dat is de hoofilzaak! Men blijft een poos wandelend flink in beweging, het lichaam aan licht, lucht en, zoo mogelijk, zon blootgegeven, en men wrijve het lichaam met de platte hand droog. De natte zwembroek worde daarbij vervangen door een drooge of door een sarong of handdoek.

Die inwerking van de buitenlucht is het voornaamste en staalt het lichaam, en juist derhalve mist het zwembad in een overdekte afgesloten inrichting het hoofddoel.

Zeep is ook niet gunstig voor het lichaam, maar wel schure men zieh zoo noodig gedurende het zitbad, met opgehaald zand.

De planteneter, op wien de seizoenswisselingen weinig of geen invloed hebben, kan het sportbad in alle jaargetijden voortzetten.

JOSEPH SALOMONSON Fzn.


 

De leer der dietétisten of naturellen.

GELUK!

De mens is tot geluk geschapen!

Geluk is het hóógste goed in ons leven 1

Ons énig streven moet wezen gelukkig te zijn!

Geluk is allben te bereiken door tevredenheid!

Tevredenheid kan slechts gevonden worden in ge- zondheid naar lichaam en geest!

Door het verminderen der behoeften vermeerdert de kans op geluk!

Voorheen streefde ik naar vermeerdering van inkomen en bezit, niet alleen om het bezit maar ook om daardoor md£r van het wereldse genot te kunnen smaken en ik vond daarin 'n gróót deel van mijn geluk. Thans vind ik het gehele geluk in het streven naar minder behoeften, te meer daar het verminderen dier behoeften voltrekt geen ontzegging blijkt te zijn maar integendeel de erkenning is van het afleggen van alle overbodige en nodeloze waan, ijdelheid, last, overdaad, ongemak, plagerij, aanstellerij, kleinzieligheid en kleinburgerlike onzin.

Gelukkig zijn is goed zijn! Een gelukkig mens, zelfs de minder goede, is in geluk licht tot ’t goede geneigd! Ongelukkige mensen, zelfs de beste, zijn in 't ongeluk allicht hellend naar 't minder goede!

Gaande naar ’t hóógste streven tot geluk is weder ‘t oud spreekwoord zó krachtig treffend — „in een gezond lichaam huist 'n gezonde ziel.” In de allereerste plaats moet ons lichaam gezond en krachtig in edelen Staat gebracht en gehouden worden, en dat is alleen bereikbaar door toepassing der natuurlike levenswijze, die tevens de natuurlike geneeswijze geheel ornvat.

Al ’t andere volgt daaruit van zelf, makende van den mens den edelen tuinier, werkende op de aarde, in wijsheid, kracht en schoonheid, tot geluk.


 

“Want zie, Ik schep nieuwe hemelen en eene nieuwe aarde, en de vorige dingen zullen niet meer gedacht worden, en zij zullen in het hart niet opkomen.”

Jesaja 65:17.

„Maar wij verwachten, naar zijne beloften, nieuwe hemelen en eene nieuwe aarde, in dewelke gerechtigheid woont.”                                        2 Petr. 3:13.

Er bestaat reeds eene secte planteneters, hooger voelende zielen, die zieh uit het conventioneele leven terugtrokken, en in hun eenvoud, in de vrije natuur, nagenoeg in naaktheid, het paradijsleven genieten, en daarin het geluk vinden. Zij zijn de natuurmenschen!

........... Maar, alle naakte menschen, zijn daarom nog geen natuurmenschen. Eenvoud en reinheid — het goede — stempelt die menschen tot natuurmensch, die, ook modisch gekleed, toch natuurmenschen zouden blijken te zijn.

Vele exentrieke menschen, in een waan van onvoldaanheid, noemen zich „Uebermenschen”. Het gaat niet aan de natuurmenschen ook daartoe te rekenen. Wij zouden eerder geneigd zijn de ware natuurmenschen den naam van „Mensch” te geven, en alle daarvan afwijkende modemenschen met den naam van “Untermenschen” te betitelen.

Aan de exentrieken gaarne de vrijheid latende zieh alsdan „UeberUntermenschen” te noemen.

De strijd tegen alcohol kan ten eeuwigen dage, van geslacht tot geslacht, voortduren, zoolang de menschen keukenzout en dierlijk voedsel blijven nuttigen. Kan men de menschen echter winnen voor de leer der planteneters, dan is, reeds alleen door de voeding, van zelf de alcoholkwestie, bij het volgend geslacht, voor goed van de baan.

 


 

Toekomst-dialoog

              Hoe oud bent U?

              Taxeer me eens, hoe oud denkt U?

              Nu ik taxeer U 130 hoogstens 140 jaar!

            Misgeraden, ik word den zevenden van de volgende maand 176 jaar!

            Werkelik, dan bent U goed geconserveerd; ik had U heus hiet hooger getaxeerd dan 140 jaar. -

              Ik herinner me wel als kind van mijn grootvader te hebben gehoord dat hij zijn vader nog vleesch heeft zien eten. — De manschen fokten toen zelf rundvee, om het later te dooden en dan de lijken in te zouten, te rooken, en te braden .. ook ander gedierte

               Schéi nou asjeblieft uit met je verhaal, je maakt me misselik!              '

— En mag ik nu uitgaan, of moet ik te huis blijven? .

Kijk maar naar het haadtje van den toren! Als je een haantje op den toren ziet, in welken stand het ook Staat, moogt ge uitgaan in de frissche lucht .             en als je geen haantje op den toren ziet, mag je ook uitgaan!


 

„Want zie, Ik schep nieuwe hemelen en eene nieuwe aarde, en de vorige dingen zullen niet meer gedacht worden, en zij zullen in het hart niet opkomen.

Jesaja 63:17.

„Maar wij verwachten, naar zijne beloften, nieuwe hemelen on eene nieuwe aarde, in dewelke gerechtigheid woont.                                          2 Petr. 3:18.

Er bestaat reeds eene secte planteneters, hooger voelende zielen, die zieh uit het conventioneole leven terugtrokken, en in hun eenvoud, in de vrije natuur, nagenoeg in naaktheid, het paradijsleven genieten, en daarin het geluk vinden. Zij zijn de natuurmenschen!

........... Maar, alle naakte menschen, zijn daarom nog

geen natuurmenschen. Eenvoud en reinheid — het goede — stempelt die menschen tot natuurmensch, die, ook modisch gekleed, toch natuurmenschen zouden blijken te zijn.

Vele exentrieke menschen, in een waan van on voldaanheid, noemen zich „Uebermenschen”. Het gaat niet aan de natuurmenschen ook daartoe te rekenen. Wij zouden eerder geneigd zijn de ware natuurmenschen don naam van “Mensch” te geven, en alle daarvan afwijkende modemenschen met den naam van “Untermenschen” te betitelen.

Aan de exentrieken gaarne de vrijheid latende zich alsdan „UeberUntermenschen” te noemen.

De strijd tegen alcohol kan ten eeuwigen dage, van geslacht tot geslacht, voortduren. zoolang de menschen keukenzout en dierlijk voedsel blijven nuttigen. Kan men de menschen echter winnen voor de leer der planteneters, dan is, reeds alleen door de voeding, van zelf de alcoholkwestie, bij het volgend geslacht, voor goed van de baan.
Toekomst-Dialoog,

— Hoe oud bent U?

— Taxeer me eens, hoe oud denkt U?

— Nu ik taxeer U 130 hoogstens 140 jaar!

— Misgeraden, ik word den zevenden van de volgende maand 176 jaar!

— Werkelik, dan bent U goed geconserveerd; ik had U heus niet hooger getaxeerd dan 140 jaar.

           Ik herinner me wel als kind van mijn groot- vader te hebben gehoord dat hij zijn vader nog vleesch heeft zien eten. — De menschen fokten toen zelf rundvee, om het later te dooden en dan de lijken in te zouten, te rooken, en te braden..... ook ander gedierte....

            Schei nou asjeblieft uit met je verhaal, je maakt me misselik!

— En mag ik nu uitgaan, of moet ik te huis blijven?

— Kijk maar naar het haartje van den toren! Als je een haantje op den toren ziet, in welken stand het ook staat, moogt ge uitgaan in de frissche v

lucht............................................ en als je geen haantje

op den toren ziet, mag je ook uitgaan!


 

 

Végétarismus in den Niederlanden

 

Amersfoort. PREIS 30 CENT.

Denn wir dürfen nicht vergessen - was in unserer Zeit, und sicherlich nicht nur im modischen Bereich, so oft aus den Augen verloren wird -, dass es neben dem schulischen Lehrplan, dem erworbenen Wissen, neben der mit Mühe und Anstrengung erworbenen Kopie von Legenden und Weisheit auch noch etwas anderes gibt..... Neben und außerhalb der Schule bildeten sich einige Männer der Initiation, und für sie würde ich die Straße nicht sperren wollen, um der verrückten Menschheit zu helfen.

Minister Dr. A. KUYPER.

Weltchronik, 22. Februar 1902.

Gegen die Mühe und Anstrengung des Gelehrten stehen das Überholen, die Erfahrung der Selbstprüfung, die Energie, die Willenskraft und der Charakter des logisch denkenden Idealisten.

J. S.

Ein einziges Wort

"ANTHROPONOMIE."

(Die Lehre vom Menschen nach den Grundprinzipien der gesetzgeberischen Vernunft, die der Mensch nicht so betrachtet, wie er ist, sondern wie er sein muss).

FLUGBERICHT,

NAAB VON

Eubiotik von Professor Pel,

BY

JOSEPH SALOMONSON Fzn..,

Pflanzenfresser und Ernährungsberater,

Ex-Konsul, ehemaliges Mitglied von Anna's MESRITZ & Co. in Amsterdam und HERMAN SALOMONSON Java, und Ex-Direktor von Kultur- und Handelsunternehmen. .

Ausgabe: W. KEIJSER, AMSTERDAM.

Zweitens, erhöhter Druck

Pflanzenfresser

sind diejenigen, die für ihre Ernährung ausschließlich Produkte des Pflanzenreiches (d.h. ohne Verwendung von Mineralsalz) verwenden, in der Erkenntnis, dass diese Lebensweise darauf abzielt, die - Gesundheit und Reinheit - von Körper und Geist zu erhöhen, und dass diese natürliche Ernährung die Grundlage aller ethischen Grundsätze ist.

Sie werden unterschieden in:

1o. die Reihenfolge der Diätetiker, die sich ohne weiteres der vorstehenden Erklärung anschließen.

2o. die höhere Ordnung der Natur, die all dies ohne Kochen, d.h. in rohem Zustand, genießen.

Evo1utie

Es gibt nichts Neues unter der Sonne.

A1, was gewesen sein muss, und alles, was gewesen ist, wird wieder sein.

Wir haben eine Geschichte von etwa 6000 Jahren. Es blieb uns bis ins 20. Jahrhundert n. Chr. verordnet, an der Auferstehung des Natürlichen im Menschen zu arbeiten und es zur Vollendung zu bringen. Deutlich erkennbar sind die Spuren, dass die Bewegung in Aktion ist, den Kurs bricht und der Welt zum Heil aller mit Sicherheit Gnade, Frieden und Erlösung bringen wird.

6000 Jahre später! Uns erscheint das wie eine Ewigkeit, eine lange und gigantische Zeit, aber in der Ewigkeit ist dieses geljk ein peulschilletjo.

Das 20. Jahrhundert wird das Jahrhundert der Erweckung sein. Mindestens 0000 Jahre sind vergangen, bevor die Menschheit ein gewisses Verständnis von Dampfkraft, Gaslicht, Glühbirne, Elektrizität, Telegraf, Telefon und was weiß ich nicht alles hatte.

All dies muss in längst vergangenen Zeiten geschehen sein, ebenso wie die Zeit, dass die Menschen in Glück und Zufriedenheit leben^und die Früchte der Erde genießen. Diese Zeit wird wiederkommen, und sie liegt vor uns.

Das Werk Jesu Christi, Omen grooten. Vorläufer, ist der Vollkommenheit nahe.

"Der eigene Entdecker ist derjenige, der die neue Dankbarkeit hatte. Auch Experimente sind notwendig, aber es ist einfacher, sie zu etablieren, wenn die Thinks gefunden sind, und Experimentatoren können auch ein anderes etablieren".

H. v. HELMHOLTZ (Brief an Tait).

"Um die Welt zu retten, müssen wir sie bekämpfen, und viel Glück."

SALOMONSON (lettre à Maeterlinck).

Erlösung dem Erlöser !"

Parsifal.

Anthroponomie

Ich hörte von "der Kunst, gesund und glücklich zu leben und Krankheiten vorzubeugen", und ich urteilte, dass ein glückliches Leben in der Regel eine Folge eines gesunden Lebens sein kann und dass ein gesundes Leben "ein Leben ohne Krankheit" ist. Der Kern ist also "die Kunst der Krankheitsprävention".

Professor Pel wird uns unterrichten!

Sein Herz und seine Seele wollen so sehr!

Um der Menschheit zu helfen und edle Ratschläge zu erteilen!

Wir müssten also nur dem Rat des Meisters folgen und ihm gehorchen, um gesund zu sein - und damit eine große Chance auf Glück - und um Krankheiten vorzubeugen.

Was kann der Meister nicht tun, verhindern' es der Knabe, wenn er ihn jemals gehört hat?

Ich glaube nicht, dass der Feind von Professor Pel diese Kunst trotz seines respektvollen Lernens lehren kann.

Ganz im Gegenteil! Ich glaube nicht, dass Professor Pel - weiß, was ein Mensch tun muss, um Krankheiten zu verhindern.

Ich habe kein Vertrauen in seine Wissenschaft, d.h. für mich und meine natürliche Umgebung (Pflanzenfresser) lege ich keinen Wert auf die medizinische Wissenschaft, um einen "Eubiotizismus" anzunehmen, der sich aus Beobachtungen der Menschheit, wie sie existiert, in all ihren unreinen, unnatürlichen und unmenschlichen Bräuchen ergibt, ohne sie bedingungslos zu verurteilen, vor allem im Hinblick auf die Ernährung; - und die Ernährung ist mein Hauptanliegen. Alles andere, wie Wasseraufbereitung, Luftbad, weniger und wirksamere Kleidung, verschiedene Naturheilmittel (die ohne absolut pflanzliche Nahrung mehr Schaden als Nutzen anrichten können), sind Folgen, die sich aus der Selbstkeimung und Entwicklung aus der natürlichen Nahrung, also "der Nahrung des Pflanzenreiches unter Ausschluss von allem aus dem Tier- und Mineralreich" ergeben. —

Die Welt wird vom einzigen Erzteufel und seinen Satyren beherrscht, und diese sind "das Kochsalz", das von Natur aus der größte quälende Teufel ist, und messen die Satyrn "Tierfutter" und "Getränk" untrennbar miteinander.

Mit Getränk meine ich nicht nur starkes Getränk (Gin usw.), sondern Getränk im allgemeinen Sinne. - Ich glaube nicht, dass ein Glas Gin schlimmer ist als all der andere Gin.

Normale Menschen, ohne Salz und tierische Nahrung, trinken nicht! Nein, sogar der ganze Gin wäscht ihren natürlichen Speichel weg!

In den Dämpfen (Außenluft) findet der Mensch alles, was dazu nötig ist, und deshalb war die Aussage eines Arztes in diesen Tagen mir gegenüber falsch, der angeblich behaupten darf, dass ich auf Java "nicht trinken" nicht in der Lage wäre, aufrechtzuerhalten. Ich bin überzeugt, dass Java mit seiner reichlich feuchten Atmosphäre ein ideales Klima dafür ist. Das "Nicht-Trinken" fängt an, mich so sehr zu mögen, dass ich sogar eine Abneigung gegen Suppen und mehr Lust auf Trockenfutter bekomme. Orangen sind mir auch zu saftig, und ich singe mehr für Nüsse und Äpfel. Seit mehr als 7 Monaten habe ich nicht mehr getrunken!

Durst ist ein Phänomen der Abnormalität! Ein gesunder Mensch ist nicht durstig und will sich nicht betrinken! Schließlich trinke ich nur ungern! .... Appetit ist ein Beweis für Gesundheit!

Aber, wollen Sie essen? Jesus hat es schon auf dem Berg gesagt: "Sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen oder trinken werdet!

Vielleicht hätte Jesus, der jetzt lebt, "das hinzugefügt, was ihr rauchen werdet" (Havanna, Manila, Amersfoort usw.) - Es gibt Männer, die genauso viel Bedarf an Tabak haben wie an Essen und Trinken.

Aber ich sage Ihnen den Zauber der Zukunft, der in längst vergessenen Zeiten, lange vor Jesus Christus, angemessen gewesen sein muss. "Kümmere dich nicht um dein Leben, was du essen sollst! —

Fragen Sie die Erde!

Alles, was der Boden, auf dem ihr lebt, will und kann, könnt ihr essen! Was der Boden nicht will, das dürft ihr nicht wollen, und was die Erde in ihrem natürlichen Zustand für euch bereithält, auf oder in, siehe da, wird auch gut sein.

Kümmern Sie sich nicht zu sehr um die Bücher, die Sie über Prozentsätze von Eiweiß, Fetten, Stärke usw. usw. usw. unterrichten.

Folgen Sie so viel wie möglich den Jahreszeiten und essen Sie so viel roh und reif wie möglich. Alle Lebenskraft wird durch Feuer getötet. Die Natur liefert die richtige Nahrung zu den richtigen Jahreszeiten. Im Frühling sehen Sie die Erdbeeren, die Sie nach dem Winter erfrischen und entfetten, dann die Kirschen, Beeren usw.; bis zu den warmen Monaten August, September geben Ihnen die Wassermelonen, vor allem die köstliche (so gefürchtete) Gurke und die Trauben, Erfrischung, und im Herbst, in Form von Nüssen, die Fette für die Winterkälte, und die Äpfel bringen Ihnen reichhaltige Nahrung.

Essen Sie also in den Noorderi keinen Reis, und verwenden Sie in den Tropen nicht das Getreideprodukt des Nordens. Im Norden sind europäische Öle besser als Kokosnussöl und umgekehrt.

Und wenn Sie einmal auf diese natürliche Nahrung umgestiegen sind, die absolut pflanzliche Nahrung, dann kann ich Ihnen so viel, so sehr sagen, was damit zusammenhängt, aber es ist völlig nutzlos, solange Sie noch an Ihrem Fleisch hängen, in jedem einzelnen Salztopf!

Die pflanzliche Nahrung ist in jeder Hinsicht die Hauptsache und das einzig Wahre!

Darin liegt die Rettung der kommenden Generation! Man erzählt von Unzertrennlichen, die mehr als 100 Jahre alt wurden, und 00k von anderen Tieren, die weit darüber hinausgehen. - Nun, warum sollte dann die Menschheit, die von Geburt an natürlich und gesund lebt, nicht das Alter von 90 Jahren und mehr erreichen, während die menschliche Rasse von Geburt an und kontinuierlich, unaufhörlich und täglich vergiftet, unnatürlich und schädlich ernährt wird - und - unnatürlich, ungesund lebt.

Ich glaube, dass Alter, wie im Alten Testament erwähnt, erreichbar sind.

Die "Eubiotik", die 0111 die Kunst lehrt, gesund und glücklich zu leben und Krankheit zu predigen, gibt die gleichen Mittel, um Krankheiten und Leiden zu heilen und Körper zu reparieren.

Jeder schwache und kranke Körper, der nicht gerade ausgelaugt, verdammt und daher heilbar ist, kann durch natürliche Pflanzenernährung wieder zu Leben, Gesundheit und Glück zurückgeführt werden, ohne die Medikamente unseres Arzneibuchs oder die trügerischen Werkzeuge der Quacksalber.

Platon hat bereits gesagt: "Der Mensch ist das einzige Lebewesen, das nicht weiß, wie man sich ernährt".

Wer diese Broschüre liest, fühlt und versteht, wird das nicht mehr sagen.

 

Eine alte Dame grübelte darüber nach, wo das Lebewesen seine Kräfte sammeln würde, wenn man sich nur von Pflanzennahrung ernähren wollte. —

Dann kamen ein Elefant, ein Pferd und ein Büffel, um sie zu unterrichten, aber sie lief vor Angst weg und wollte nicht hören.

Aussaat von Saatgut

Als sich nach einer lang anhaltenden Dürre endlich ein heftiger Schauer löst, kommen die großen Menschenmengen herein und machen alles dicht. Dieser Regen ist nicht nur für die Erde, sondern auch für Mensch und Tier. Alle von der Natur ernährten Menschen müssten nach draußen gehen.

running Wind ist auch für sie so vorteilhaft,

und so viel mehr, dass sie fliehen, und was sie zu bedecken und einzusperren haben.           

Aber sie fliegen hart von Ora, um Ende Mai eine Aufführung der Wagnervereeniging besuchen zu dürfen, an einem mehr als schmutzigen Menschenhimmel im bedrückenden Amsterdamer Stadttheater. Jeder Besucher steht dann stark unter dem Einfluss von Trans-Piraterie und Verdunstung, und nach den Pausen hat man immer das Gefühl von "Little Thumb and the Giant", ich rieche, ich rieche Menschenfleisch! - Darüber hinaus übertrifft eine Wagner-Fassung auch in dieser Hinsicht andere, denn der Raum ist überfüllt und zwei Stunden lang verschlossen, ohne dass eine einzige Tür geöffnet ist.

Kann ein Allesfresser in einer solchen Atmosphäre noch aufstehen, vermute ich, dass ein gründlich gefütterter, reiner Pflanzenfresser alle Chancen hat, sich darin sehr unwohl zu fühlen. Jemand, der nie trinkt oder raucht, wird schon nach einem Glas Gin oder einer Zigarette unangenehm. Ein einziger Fleck auf einem fleckigen Teppich schadet nicht, aber ein sauberer Teppich wird dadurch verdorben.

In einer solchen Ansammlung von Keimen können viele Menschen umherschweben, und alle Menschen sind sehr sicher, dass sie in dieser Umgebung anfälliger sind.

Man kennt die modische Medizin der "Uhr", in der die Kranken eine Stunde lang bleiben, um frische Luft zu atmen (ein Freund von mir saß nachmittags in der Uhr und sticrf am selben Abend. Das spricht noch nicht gegen die Uhr). Ein Aufenthalt von zwei Stunden in verunreinigter Luft und eingeschlossenem Gestank kann ein gesundes Leben für alle Zeiten verderben.

Wenn die Menschen auf natürliche Weise ernährt werden, singen die Sänger lieber unter freiem Himmel als in der schmutzigen Atmosphäre der Theater.

Alle unnatürlichen menschlichen Gewohnheiten - Fehler - Leidenschaften - Tendenzen - Krankheiten - Bedürfnisse - Wünsche - Eitelkeiten - sind wie die Bienen im Bienenstock. Wenn die Königin getötet wird, müssen die Bienen zugrunde gehen! . - Das Salz ist wie die Königin im Bienenstock der menschlichen Missetaten. Verflucht sei das Salz! Und alle Ungerechtigkeit und Wahnvorstellungen werden verschwinden. Keine besondere übertriebene egoistische Liebe zu Eltern, Kindern, Brüdern, Schwestern, Freunden, aber auch Godu-Feinden - kein Standesunterschied - kein Vaterland - nicht mehr oder weniger bevorzugt wegen der Hautfarbe - Sprache - Volksnatur - Finanzen - sondern nur "Liebe der Menschheit zu den Menschen und eine schöne gegenseitige Suche nach gesunden, sauberen Formen". - Malthus vertuscht! Die Erde wird und kann für alle natürlichen Bedürfnisse der Menschheit sorgen.

Wenn das Tier seine Jungen schützt, ist es eher der Wille, seinen Schwachen zu helfen.

Ich habe den Eindruck, dass die natürlich ernährende Menschheit sich nach einigen wenigen pflanzlichen Produkten sehnt und sie für sehr nützlich hält, die die Wissenschaft vielleicht für weniger wertvoll hält, wie z.B. Affenschalen - Gurken - Weißkohl. —

Kürzlich las ich in einer wissenschaftlichen Zeitschrift: "Es ist wahr, dass man sich in manchen Kreisen wünscht, dass etwas mehr Fleisch und etwas weniger Kartoffeln verwendet würden". Sie können es gerne umdrehen und sagen, "um das Wahre zu wünschen, dass nirgendwo mehr Fleisch und andere Tiernahrung und in vielen Kreisen mehr Kartoffeln verwendet wurden.

Was man draussen isst, schmeckt besser und verdaut besser als das, was drinnen, meist in mehr oder weniger engen Esszimmern, geschluckt wird.

Ich habe Proben von Ärzten gehört, die angeblich die Arbeit der Natur verrichten sollen und die im Quaken hässlich sind.

Ich stehe noch zu sehr unter dem Einfluss meiner kulinarischen Erinnerungen, als dass ich im Winter zu absolutem Rohkostgemüse übergehen könnte, aber ich habe das Gefühl, dass die Menschheit dazu bestimmt ist, rohes Gemüse zu essen, und dass all diese warmen, oft zu warmen Speisen Magen und Darm nicht gut tun, den Körper nicht stärken und damit auch das Leben verkürzen.

Es gibt Leute, die bei so genanntem "hässlichem Wetter" den Kindern gegenüber den Mund halten. (So etwas wie hässliches Wetter gibt es nicht!) Sie werden wissen, warum! - Die natürlich ernährten Menschen tun gut daran, den Mund weit zu öffnen. Besser als Pillen und Getränke!

Quacksalber und fast alle Naturärzte sind genauso gefährlich wie inkompetente Ärzte. Ein Allesfresser, der ein Allesfresser bleiben möchte, täte am besten daran, während seiner Periode einen soliden wissenschaftlichen Arzt mit toolang zu beauftragen, bis er einen findet, und dann auf seinen Rat zu hören. Der Pflanzenfresser kann sich nicht von einem wissenschaftlichen Arzt beraten lassen, weil es noch keine Wissenschaft gibt.

Der Pflanzenfresser muss sich selbst helfen oder seine logisch denkenden, natürlichen Mitmenschen konsultieren.

Ein Vorschlag für einen Lehrstuhl für Tropenmedizin an der Universität Amsterdam wurde abgelehnt, weil es keine für die Lehre geeigneten Patienten geben wird, d. h. w. "Wir wissen nichts darüber und werden auch nichts daraus lernen können". - Dasselbe gilt für Menschen, die sich ausschließlich vom Pflanzenreich ernähren und der natürlichen Lebensweise folgen. - Auch unsere Medizinische Wissenschaft kann darüber kein Urteil abgeben, weil sie die Patienten nicht hatte, um die Studie durchzuführen, und wir hoffen, dass sie die Patienten nie haben wird.

Wir glauben, dass mit der pflanzlichen Nahrung und der natürlichen Lebensweise die Krankheiten verschwinden werden und infolgedessen auch die gesamte medizinische Wissenschaft allmählich wegfließen und in Vergessenheit geraten wird.

Die Gesundheitsdoktrin wird die Medizin ersetzen.

Die Menschen haben es immer so eilig, sich nach dem Waschen abzutrocknen. Wer trocknet die Tiere, wenn sie nass sind, und warum beeilen sich so viele Menschen nie, ihre nassen, verschwitzten Körper zu trocknen?

Zoodra wird eine Rasse gezüchtet werden, die sich rein pflanzlich ernährt, kein Salz verwendet und nicht trinkt man wird Gesangsstimmen einer natürlichen Herrlichkeit hören, die man noch nie zuvor gehört hat.

In meinem Traum sah ich zwei Anzeichen von "Erbrechen". Typen von Studenten des 19. und 20. Jahrhunderts! im 19. Jahrhundert, einen rauchigen Kribbelengel in den Nes darstellend, im Hintergrund, in einem Roman sitzend, halb bekleidete verführte Frauen auf einem Podest; an der Wand eine Tafel, die einen Eber mit vier Beinen im Dreck darstellt, und zwischen den Zuhörern ein einziger, die von ganzem Herzen watschelnden, brüllenden Studenten, die mit erleichtertem Bier und groben Gläsern Lärm machen.

Jahrhundert, einen gemütlichen Raum darstellend, an der Wand die Porträts von Beethoven und Wagner, im Raum vier frische, jugendliche Männer - lange Haarlocken bis zu den Schultern wie in der Glanzzeit des 17. Jahrhunderts - ein Quartett von Mozart beim Absetzen. Auf dem Tisch eine Schale mit Äpfeln und Trauben.

Es gibt nur noch wenige Pflanzenfresser, aber unter diesen wenigen sind bereits mehrere, die erste Preise im Leichtathletiksport gewonnen haben. Bald wird man davon ausgehen, dass die pflanzliche Nahrung mehr Kraft und Gesundheit verleiht; und nach unserer unwiderlegbaren Überzeugung wird sich dies auch in der geistigen Entwicklung bewahrheiten. - Wenn erst einmal feststeht (und das wird noch lange nicht der Fall sein), dass die pflanzliche Nahrung in jeder Hinsicht überlegen ist, dann wird die Welt ihren Wendepunkt erreicht haben, und die Gesellschaft wird ihren Weg in die richtige Richtung zum Glück gefunden haben.

Das wird "der Beginn einer sich selbst entwickelnden sozialen Evolution" sein. Die einzig mögliche!

Die höheren Positionen müssen Vorrang haben und das Vorbild der Pflanzenernährung und der natürlicheren Lebensweise sein. In den unteren Positionen findet man so viel Unzufriedenheit, Unzufriedenheit und Misstrauen, dass man mit Propaganda eher Erfolg hat als zu kooperieren und zu folgen. Wie die Erwachsenen vor ihnen, so folgen die Kleinen.

Alle Krankheiten und Gebrechen sind die direkten und indirekten Folgen der Ernährung. Die Krankheiten und Gebrechen werden mit der natürlichen Ernährung aufhören und verschwinden.

- ohne Medikamente und ohne Operation. - Alles aus dem Pflanzenreich, was mit Mischkost nicht verträglich ist, kann toleriert werden. - Der Mensch muss und kann dann sein eigener Arzt sein.

- Es gibt wirklich keinen besseren Arzt als ihn selbst. - Der Pflanzenfresser spürt das bald, mit der Gewissheit, dass ihm die bestehende Wissenschaft wenig nützen kann.

Viele, ja die meisten Menschen, die von der Chance hören, länger mit natürlicher pflanzlicher Nahrung zu leben, antworten, dass sie diese nicht wollen und dass das Alter von 70 und 80 Jahren mehr als lang genug ist. - Dies beweist nur, dass die Bevölkerung mit dem bestehenden Aufruhr unzufrieden ist. Mit einem zufriedenen, glücklichen - gesunden - frischen Leben besteht sicherlich der Wunsch nach mehr.

Siecht kultivierte Bäume leben kürzer als der Mensch. - Der Natur überlassen (die Menschen nennen es "in der Wildnis") übersteigen die Bäume bei weitem das Alter des Menschen.

Ein Pflanzenfresser bekommt eine völlig andere Sicht der Dinge. Ein Wintertag auf der Straße mit all den Menschen, die in alle möglichen Tierfelle gehüllt sind, mit Tieren um den Hals, die mit offenem Becken grinsen, und was nicht mehr ist, macht eine totale Zurschaustellung. Eine Art infernalische Komödie.

Wo nicht gesät wird, gibt es auch keine Ernte, aber ein Sämann kann zu reichlich vorhanden sein. Er oder jemand anderes kann dann die überreichlich vorhandenen Pflanzen herausnehmen, und der Rest der Pflanzen wächst weiter.

Idealisten sind nicht immer frei von Übertreibungen, aber gerade deshalb werden sie oft vom Ziel getroffen.

Es gibt immer noch Menschen, die eine Art steife Manschette, auch bekannt als hoher Kragen, ein gestärktes Stück Leinen um den Hals schöner finden als den natürlichen - menschlichen blonden Hals.

Ja, meine liebe Dame die Operation ist nicht besonders gefährlich, aber eine Operation bleibt immer eine Operation Voller Zuversicht und Hoffnung ist sie zum Krankenhaus gelaufen .....

            Fünf Tage nach der Operation wurde sie begraben!

Dass Jesus mit einem einzigen Wort oder einer einfachen Berührung wirklich Kranke auf unerklärliche Weise heilen konnte, kann nicht richtig sein und ist deshalb, wie so vieles andere in der Heiligen Schrift, in unverständlicher Weise gegeben; aber es darf angenommen werden, dass Jesus die leidende Menschheit mit natürlichem Rat, ohne Medikamente und künstliche Mittel heilte.

Fräulein Sie sind körperlich und seelisch gesund und haben eine starke Konstitution, aber es ist nur eine unangenehme Periode, die etwas lange dauert und die so viele junge Mädchen in Ihrem Alter haben - eine kleine Anämie - viel Essen ist die Hauptsache - trinken Sie viel Milch - ein paar frische Eier - ein schönes Glas Wein - ein Steak. - Aber Herr Doktor, ich bin nicht hungrig! - Kommt, kommt, alle Phantasie - gebt nicht nach - ernährt euch gut, das ist das Einzige - ich gebe euch keine Medizin! (das war ein gutaussehender Arzt, dieses Versäumnis, Medikamente zu geben, machte den größten Eindruck - eine der neuen Richtungen), dass Miss an der falschen Adresse war!

Diese Dame hätte keine Milch trinken sollen! Diese Dame hätte keine Eier essen sollen! Diese Dame hätte keinen Wein trinken und kein Steak essen sollen! Aber sie ist...

hat die Krankheit - wie so viele andere vor ihr - trotz Milch, Eiern, Wein und Steak überstanden.

"Bewahren Sie einen kühlen Kopf", war schon in der Antike ein bekanntes Sprichwort. Das heißt aber nicht "den Kopf kahl rasieren oder schneiden", wie es in späteren Jahren Mode zu sein scheint, sondern "den natürlichen Kopf (von Locken das Haupt umstrahlt, wie uns Meister Dürer Edelstein) nicht vor Licht und Luft verstecken". Zwang macht den Kopf und die Haare krank. - Die Menschheit braucht sie im Sommer und Winter, gegen Hitze und Kälte. - Ein natürlicher Schutz und eine natürliche Abdeckung von Gehirn, Nacken und Schultern. - Viel Beschneiden ist wie das Beschneiden und Knospenschneiden von Pflanzen und Bäumen; - es fördert ein zu starkes Wachstum und damit einen frühen Tod - Kahlköpfigkeit. Bei einem kurzgeschnittenen Kopf können die Verunreinigungen früher in die Haut eindringen und die Haarwurzel beeinträchtigen. Dies gilt nicht so sehr für langes Haar, das bereits mit einem einzigen Kamm oder einer einzigen Bürste gereinigt wurde, während Staub und Verunreinigungen noch nicht eingedrungen sind.

Ein Beweis für all dies kann man auch darin finden, dass Männer mehr an den Haaren saugen als Frauen.

So wie eine Hirnschädigung den ganzen Körper betrifft, so wird auch bei natürlichem Hirnschutz der ganze Körper davon profitieren und viel mehr vertragen können. - Auch der Schutz von Halsvenen und Schultern wird die gleiche positive Wirkung haben. Immer barhäuptig, das ist die Wahrheit!

Das würde ich gerne wissen!...

Das interessiert mich sehr!

Ich fange an, mich vééé1 für diese Richtung zu fühlen!

Noch mehr solche Aussagen und Urteile werden mir von Ärzten gemacht; und ich hörte auch einen vollbusigen Ausdruck, ebenfalls von einem Arzt, der hinreißend erklärte, dass Ärzte, die selbst krank sind, oft vor der großen Schwierigkeit stehen, unter ihren Kollegen diejenigen auszuwählen, denen sie ihren eigenen Körper lieber anvertrauen würden....

            und es ist alles sehr verständlich. Das meiste davon...

der untersuchten Jugendlichen sind gewöhnliche Menschen, die nicht in der Lage sind, zu verwelken und dieses enorme Quantenlernen mit Urteilsvermögen zu nutzen. Sie müssen so viel vééé1 lernen, dass die meisten von ihnen nicht wirklich etwas darüber wissen. - Dazu kommen die Spezialitäten, die von etwas alles lernen wollen und von allem anderen letztlich nichts mehr wissen wollen; und wo alle Körperteile absolut aufeinander bezogen sind, muss man alles wissen, um dieses Etwas beurteilen zu können.

Wer all das Lernen kennen muss, weiß nichts, aber wer nichts von den anderen weiß, kann auch nichts von dem einen wissen.

Nur wenige geniale Männer sind in der Lage, ihre logische Denkkraft zu heben und zu erhalten, die bei den meisten Ärzten wegen der Dumpfheit aufgrund von Überlastung verloren gehen muss. Ein brillanter Arzt, der sich auch als logischer Denker auszeichnet, ist daher eine überlegene Erscheinung.

Ein Mann wie Professor Stokvis, der neben seiner mächtigen Gelehrsamkeit auch durch seinen klaren logischen Verstand, sein künstlerisches Talent, seine rednerische Begabung und sein vielseitiges Können glänzt, ist eine große Erscheinung.

Auf welchem Gebiet er auch urteilt, man findet immer den Mann mit Herz und Verstand und mit logischem - gefühltem - Verständnis.

Immer das richtige Wort geistreich - richtig - gedacht!

. .         . . Toujours le mot, la pointe!

            Oui, la pointe, le mot! . . . .

"Et je voudrais mourir, un soir, sous un ciel rose, En faisant un bon mot, pour une belle cause!"

Stokvis bleibt für mich "der klassische Held".

Das Medizinstudium dauert etwa 8 Jahre, in denen Zeit studiert wird, aber es bleibt auch eine Auszeit, die dem Medizinstudium nicht gegeben wird

An den Körpern anderer studiert und getestet. . .          . nach deren Ablauf der Arzt berechtigt ist zu praktizieren.

Meine autodidaktische Studie, mit Tests und Untersuchungen am eigenen Körper, dauerte über 18 Monate. - 18 Monate unruhigen Denkens und Strebens, ohne auch nur eine Minute von diesem idealen Ziel losgelassen zu haben. - Nun fühle auch ich mich in der Lage, der Menschheit mit meinem Wissen und Gefühl zu helfen und mit meinem Wissen die Leidenden zu erraten.

Nach Karlsbad! Nach Marienbad! Salz! Mineralsalz! Schlankheitskur! Bumm! Bumm! Messegelände

Gebrüll! !       Unnatürliche Mittel nach unnatürlicher Lebensverschwendung Die Mittel schlimmer als die Krankheit!

All das Verwurzeln mit Salzen im menschlichen Körper, oberflächlich gesehen nicht ungünstig in den Folgen, bestraft sich später selbst. —

Zumindest wissen wir schon so viel, dass die Salze und Früchte nicht zusammengehören, - dass sie keine Freunde, sondern mehr oder weniger die Feinde des anderen sind, - - dass die Mineralheilung zu keinen Früchten passt!         

Könnte ich all diese Menschen von all diesen wahnhaften Mineralsalzen, von den Händen eines Tieres mit dekorativem Lernen befreien und sie zurück in die Obstländer in ihrer eigenen Umgebung endan

vééé1, viele Früchte und vor allem

Kein Salz! . , . . Und schließlich würde ich mir wünschen, dass Wien den ersten Preis erhält ..... Auf die großen Helden der Wissenschaft in ihren herrlichen mineralischen Seebädern oder auf das Gefühl von Naturwissen in einem bescheidenen bäuerlichen Obstdorf.

Unter dem Titel "Reinigung des Menschen" las ich im Handelsblatt vom 15. Juli 1.1., dass der berühmte Russe Dr. Elie Metchnikoff, der dem Institut Pasteur in Paris angegliedert ist, Manchester besuchte, um die erste Medaille zu erhalten, die von der literarischen und philosophischen Vereinigung der britischen Fabrikstadt verliehen wird, und in der feierlichen Sitzung, in der die Auszeichnung verliehen wurde, eine Rede hielt, in der der gelehrte Physiologe einige sehr überraschende Ideen über den menschlichen Körper vorstellte...

Hören Sie nur zu - "Und nun argumentierte Dr. M., dass gerade der Magen und Teile des Darms, insbesondere der Dickdarm, eigentlich überflüssig sind, die mehr schaden als nützen, und dass "sie in Wirklichkeit nur Überbleibsel eines früheren Entwicklungsalters sind, als sie tatsächlich nützliche Teile des Körpers waren. Auch der Dickdarm hat sich nicht als unentbehrlich erwiesen, und sicherlich scheint ein Auswuchs davon, der Blinddarm, nirgends zu dienen, sondern vielen Menschen eine gefährliche Krankheit zu bescheren. Die weiteren Därme können im Interesse der Gesundheit auch viel kürzer sein usw.'.

            (die Krümmung gehört mir)

. . . Es ist wirklich nicht undenkbar, dass ein berühmter Gelehrter unserer Tage einmal in einer Rede so viel Unsinn geredet hat!

Alles, was der Meereswissenschaftler nicht erklären und begreifen kann oder will, wird auf das Überflüssige im Menschen reduziert, auf das Böse, Ärgerliche, Nutzlose, Gefährliche und auf Überbleibsel eines früheren Entwicklungsalters, als sie tatsächlich nützliche Körperteile waren. Dieses "in der Tat" ist wirklich köstlich. Und dann die weiteren Därme, die auch viel kürzer sein können! . . . Dann schneiden Sie sie ab! Viel Errettung und Segen! - — —

Aber ich möchte meine so lassen, wie sie sind! Ich sehe in all dem einen weiteren Beweis dafür, dass es das Schicksal des Menschen war und ist, sich aus dem Pflanzenreich zu ernähren!

Es zu wagen, dies sachdienlich zu erklären, ist eine große Gefahr für die Wissenschaft, denn es würde fast alle Theorie und Praxis umstürzen, und man müsste mit einer ganz neuen Anthroponom-Doktrin beginnen.

Wenn sich der Mensch normal ernährt - also nur pflanzlich, ohne Zugabe von Kochsalz und ohne zu trinken - wird das Wasser während der Menstruation die Hauptrolle spielen, und die meisten Rezepte lauten: "Ein Esslöffel Wasser pro Stunde".

Ich las, dass Henri IV. seinen Mund seit 40 Jahren nicht mehr ausgespült hatte. Ich kann nicht beurteilen, ob Henri IV. es richtig gemacht hat. Aber ich weiß, dass jemand, der rationiert lebt - vollständig - natürlich nicht seinen Mund ausspülen muss und durch das Ausspülen seines Mundes keinen Vorteil erlangen kann, aber seine Zähne sind benachteiligt. In diesem reinigenden Mund ist nicht mehr Reinigung nötig, als die Früchte geben.

Wir wissen, dass es ganze Gebiete gibt, in denen die Menschen schlechte Zähne haben, was dem Wasser zugeschrieben wird. Es ist also ein Beweis dafür, dass der Einfluss von Wasser auf die Zähne erkannt wird. Meiner Meinung nach ist dieser Einfluss mehr oder weniger allgemein, wenn Wasser verwendet wird. Oder ist es nicht unnatürlich, dass die Menschheit beim Zähnekriegen - oft ein Leben lang - oft so viel Schmerz erfährt und diese dann vorzeitig verliert? Ich habe ein starkes Vertrauen in das Bessere, wenn man trinkt und all das Wasser im Mund lassen kann, also keine Schmerzen und immer, bis ins hohe Alter, feste Zähne.

Mein Rat an natürlich lebende Menschen lautet daher: "Denken Sie daran! . . . . Aber ich möchte diesen Rat nicht allen Essern und Trinkern geben, die nachts so viele Stunden unter Wolldecken in geschlossenen Schlafzimmern verbringen, nach einem Tag voller Magenbelastung in Form von Fleisch, Fisch, Vögeln, Eiern, Butter, Käse, Milch, Salz, Essig, Kaffee, Tee, Schokolade, Bier, Wein, Bitter, Cognac, Likör, Whisky usw. Ich weiß nicht, wie ich sie erraten soll!

Madame! Was tun Sie, wenn es Sie nicht juckt? . .

Was ist das für eine dumme Frage, auf die ich nicht viel antworten kann! ....

Nun, Ma'am! Was tun Sie, wenn Sie einen Juckreiz haben?

Ja! Ich kratze mich, und manchmal kratzt mich mein Mann... Juckreiz in der Gesellschaft ist sehr schwierig, und dann kratzt man sich natürlich so völlig unbemerkt, dass niemand sehr viel heilt!

Also gut! Juckreiz ist etwas Anormales. Ein gesunder Mensch in einem absolut normalen Zustand hat keinen Juckreiz!

Der Durst juckt! - Juckreiz in der Kehle! ....

Ein gesunder Mensch in einem absolut normalen Zustand hat keinen Juckreiz im Hals, hat keinen Durst und daher auch kein Bedürfnis oder Drang zu trinken. Durst wird vor allem durch Salz und durch längeren Aufenthalt in trockener Luft, z.B. im Winter in beheizten Räumen, geweckt und erzeugt.      

Was ist mit den Nieren? Werden Sie aufgrund dessen, was Sie von Ihren Ärzten immer über sie gehört haben, fragen?

Sie werden die Antwort selbst geben können, sobald Sie einmal in einigen Monaten ein natürlicheres Leben geführt haben und Ihr Körper auf das Trinken im allgemeinen Sinne verzichtet hat, und, zur weiteren Klärung, ohne alle hier bereits erwähnten Nahrungs- und Genussmittel - die der Pflanzenfresser nicht verwendet - zu sich zu nehmen.

Juckreiz und Durst sollten vermieden werden, dann sind auch Kratzen und Trinken überflüssig, während im Normalzustand jeder beginnende Trockenheitszustand im Hals mit etwas Obst, rohen Möhren, Gurken usw., die der Pflanzenfresser nicht verwendet, wiederhergestellt werden kann.

Man spricht von Menschen, die trink- und trunksüchtig sind. Das Gegenteil gilt auch für normale Menschen, die nach dem Nicht-Trinken süchtig werden und sich nach einigen Monaten der Abstinenz zunehmend nach absoluter Trockenheit sehnen.

Die natürliche Lebensweise, der ich in Bezug auf die Ernährung folge, gibt mir Gemüse, Getreide und Früchte zum Verzehr, wobei ich auf das Kochen gesalzener Gewürze verzichte, und außerdem trinke ich absolut nichts.

Meiner Meinung nach ist es für die Wissenschaft nicht von Bedeutung, sich mit den Folgen dieser Lebensweise vertraut zu machen und entsprechende Beobachtungen im Vergleich zu den unter gleichen Bedingungen lebenden Allesfressern zu machen. Es ist davon auszugehen, dass viele Allesfresser, die ein so genanntes schmackhaftes Leben davon führen, neben dem Gemüse, Getreide und Obst, das sie ebenso wie der Pflanzenfresser verzehren, auch in einem Jahr rund

1.000 Eier,

100o K. Fleisch,

100 Fisch und Geflügel,

40 Butter,

30 Käsesorten,

alles mit dem nötigen Essig, Salz, Pfeffer, Senf.

300 Liter Bier.         

600 Tassen Kaffee.

200 Liter Wein. fl.

200 Mineralwasser.

800 Gläser Likör.

800 Kognak

200 Liter Wasser.

1.000 Tassen Tee.

800 Liter Milch.

600 Gläser Bitter.

300 Whiskys.

500 Portwein.

Alles Zünd- und Abbruchmaterial!

 

Wenn jemand ein völliger Abstinenzler wird und dann, statt ein oder zwei Gläser klare oder bittere Milch pro Tag zu trinken, ein Glas Milch pro Tag trinkt, dann gratuliere ich ihm nicht zu seinem veränderten Lebensstil.

Alkohol ist für die Menschheit sicherlich absolut undenkbar, aber ich halte einen mässigen Alkoholkonsum nach wie vor für weniger nachteilig als all dieses Tierzeug.

Ein sehr mässiger Konsum von Alkohol kann für jemanden, der ihn mag und ihn mit Geschmack trinkt, sehr harmlos sein (1), aber ein kontinuierlicher Gebrauch von tierischen Produkten, in welcher Form auch immer, bleibt eine ständige Gefahr. - Praktisch alle Krankheiten und Leiden des Menschen sind die direkten oder indirekten Folgen des Verzehrs tierischer Produkte. - Die weitgehende Abstinenz von Tierfutter eliminiert praktisch jedes Krankheitsrisiko und ist auch das Mittel, um kranke und schwache Körper gesund und energisch umzugestalten.

Trotzdem ist die Abstinenz vom Alkohol in jeder Hinsicht empfehlenswert!

Neben dem Unästhetischen wurde die Ethik aus dem Wunsch nach dem Besseren geboren. - Im reinen Zustand kann man die Ethik verfehlen! - Es ist nicht die Ethik, die auf die Ernährung hinweisen sollte, aber die Ethik wird aus der Ernährung hervorgehen.

Zeigen Sie den Menschen, wo das Böse liegt, und lehren Sie sie, das Böse zu meiden, dann ist das Predigen des Guten überflüssig.

(1) (Der Pflanzenfresser verliert allmählich jeglichen Appetit auf Alkohol und auch die Lust am Rauchen.)

Frauen und Mütter! Reinigen Sie Ihr Gemüse gründlich, aber kochen Sie es nicht ab und bewahren Sie das Pflanzensalz auf, dann wird die Zugabe von Kochsalz überflüssig. Infolgedessen werden Ihre Männer und Söhne weniger trinken! Lassen Sie uns nun alle einmal unser Bestes tun, um unsere gemeinsame große Schatzkammer grob zu benachteiligen, zum Wohle unserer eigenen privaten Schatzkammern und zu unserem Wohlergehen und Glück. Die Verbrauchsteuerstatistik wird das beste Barometer für unsere Bewegung sein. - Steuererhöhungen, weil die Verbrauchssteuer so erstaunlich sinkt, werden von der Bevölkerung mit Jubel aufgenommen werden.

Unser Essen wird während des Kochens zubereitet, um es mit Salz oder Zucker schmackhafter zu machen.

Die Israeliten verwenden weniger Salz und bereiten viele Speisen mit Zucker zu. Deshalb ist die süße jüdische Küche für einen Salzprobierer unheilbar. Dieser alte jüdische Brauch gibt mir zu denken und beruht meiner Meinung nach auf Weisheit. Für uns kann es als Beweis dafür dienen, dass die Verwendung von Salz seit jeher die Ursache für Trinken und Trunkenheit ist.

Die Tatsache, dass es unter dem jüdischen Volk so viel weniger Trunkenheit gibt, ist daher kein Beweis für mehrfache Sülze, sondern hängt mit der Ernährung zusammen.

Die Menschen mögen ihre Eier, ihr Fleisch, ihren Fisch, nicht ohne Salz. Molke ist der Beweis dafür, dass der Mensch kein echter Tierfleischesser ist, denn die wahren Fleischesser in der Natur essen roh und ohne Zusatz von Salz.

Salz ist mit und neben dem Tierfutter ein Genussmittel.

In Wasser, Kaffee, Tee möchte man kein Salz. Man würde es sogar als ekelhaft, übelkeitserregend bezeichnen; und doch erinnere ich mich, dass ich als Kind Meerwasser trinken musste; in den ersten Monaten widerwillig, aber später sehnte ich mich nach meinem Glas Salzwasser, als ich morgens aufwachte. - Salz ist der Teufel!

An diejenigen, die gegen den Alkoholkonsum kämpfen und Gewerkschaften zur Abschaffung des starken Alkohols gründen. "Strapazieren Sie Ihre Pferde nicht hinter dem Wagen. "Versuchen Sie nach diesen Kämpfen herauszufinden, was an dem, was an dem, was an dem, was an dem, was an dem, was an dem, was an dem, was an dem falsch ist, falsch ist, falsch ist.

Nur in der pflanzlichen Nahrung liegt die Rettung der kommenden Gattung. Es gibt keinen besseren und heilsameren Weg, den Saufteufel zu kontrollieren und zu verbannen, als Kochsalz und alles andere, was unfreiwillig mit ihm verbunden ist, abzuschaffen.

Jantje sollte nicht so kindisch feige sein!

Jantje ist schon so ein großer Junge!

Er sollte sich nicht vor Hunden, Gänsen und Pelikanen fürchten!

Ja! Mamas visionärer Blick geht so weit, dass Jantje nicht einmal vor den Elefanten im Zoo Angst haben sollte.

Sie brauchen keine Angst vor Tieren zu haben, sie werden Ihnen nichts tun!

. . . . aber es wird ihm immer gesagt, dass er niemals mit Lords oder Damen auf die Straße gehen soll, wenn sie mit ihm sprechen dürfen. Besser nie antworten, immer geradeaus gehen!

. . . . Jantje will immer noch nicht verstehen, warum Frauen so viel gefährlicher sind als Elefanten.

. . . . vielleicht wird die Zeit kommen, in der Menschen auch nicht mehr gefährlich sind.          . .

wenn sie mehr Salz zu sich nehmen! ! .

In der Zwischenzeit hat Dr. Nieuwenhuis im Herzen Borneos, das uns unbekannt ist, den Versuch unternommen, die niederländische Sprache zu etablieren, und als Mann der Wissenschaft und Freund der Menschheit hat er dort als erste Regierungshandlung im Interesse und zur Rettung der Bevölkerung

Salzlager!

 

AMSTERDAM, März 1902.

Die Mähne ist das, was frisst. DR. ALLINSON.

KRITIKER.

Dr. G. W. LINGBEEK, die erste Ausgabe dieser Broschüre, die in den Hygieneblättern Nr. 5 vom 15. Mai 1902 besprochen wurde, sagt u.a.

"Aber was Herr Salomonson verkündet, ist nicht abenteuerlich oder neu - es steckt ein Kern der Wahrheit darin: Nur durch die natürliche Lebensweise kann die Menschheit geheilt werden, kann ihr zu Gesundheit und Glück verholfen werden. Es bleibt abzuwarten, was damit gemeint ist. Idealisten wie Herr S. sehen nicht ein, dass es für mich falsch wäre, wenn die Maori oder der Kaffer passen würden.

Darauf habe ich unter anderem wie folgt geantwortet:

"Idealisten wie Herr S. sehen nicht ein, dass der Würfel, der zu den Maori oder dem Kaffer passt, für mich falsch wäre - das stärkt mich auf eine neue Art und Weise. Völlig richtig! Lieber Herr Doktor, das sehe ich überhaupt nicht! Der Mensch ist ein Mensch, und für alle, die leben wollen, gilt das Gleiche - aber auch absolut die gleiche Ernährung, n. 1. nur Nahrung aus dem Pflanzenreich, unter Ausschluss von allem aus dem Tier- und Mineralreich und vor allem von dem, was der Boden, auf dem man lebt, in den folgenden Jahreszeiten so viel wie möglich produzieren will und kann".

Mit freundlichen Grüßen,

SALOMONSON,

Pflanzenfresser und Ernährungswissenschaftler.

Diese Kritik eines wissenschaftlichen Arztes war bereits mehr, als ich hätte erwarten können. Sie schält den ehrlichen Standpunkt aus, den ein logischer Denker wie Dr. Lingbeek, van Laag Soeren, zu vertreten wagt.

Ein solch unvoreingenommener und wissenschaftlicher Mann muss Vertrauen erwecken.

Die medizinische Fakultät schweigt jedoch, wenn ich lieber den vollständigen Tod anstrebe, und die wenigen Ärzte, die mir früher sagten, sie seien sehr an meinen Konzepten interessiert, lassen mich jetzt, da ich in einer öffentlicheren Funktion auftrete und meine Bereitschaft erklärt habe, meinen Körper und meine Wissenschaft im Interesse der Menschheit und auch der Wissenschaft ihrem Studium zu unterziehen, unerklärt.

Und dieses Schweigen ist leicht zu erklären.

Man kann vom praktischen Arzt in unserer Gesellschaft nicht erwarten, dass er nach einer Studie, die günstig sein könnte, erklärt: "Wir müssen Salomonson wirklich zustimmen: Wenn Sie seinem Beispiel und seiner Lehre treu folgen, werden Sie unsere ganze Wissenschaft überhaupt nicht brauchen. - Der praktizierende Arzt ist im Wesentlichen ein Arzt für sein eigenes Wohl, um seinen Lebensunterhalt und, wenn möglich, ein Vermögen zu verdienen. Das Leiden der Menschheit ist in der Praxis oft ein Nebenschauplatz; zumindest für die große Hoffnung (mit Ausnahme einiger edler Charaktere, die man übrigens nicht nur bei Ärzten, sondern auch in allen Gesellschaftsschichten findet) ist das Geldverdienen der Kern, und "das Leiden der Menschheit, die edle Berufung usw. usw. ist eher eine fragwürdige Gruppe, sehr geeignet für Arztjubiläen, Geburtstage, Beerdigungen usw.". Darüber hinaus gibt es keinen Beruf, in dem das Metier so viel Neid, Eifersucht und Eifersucht ist wie bei vielen praktizierenden Ärzten. Ich wiederhole noch einmal: "Ich kenne auch edle Ärzte", und ich glaube sogar, dass unter den edlen Ärzten die edelsten Leute zu finden sind.

Brief von Dr. T. R. ALLINSON, 11a eine Radtour durch die Niederlande, teilweise unter meiner Leitung.

4 Spanischer Platz, Manchester Square, London W,

15. August 1902.

Sehr geehrter Herr Salomonson,

Ich bin am vergangenen Dienstag sicher zu Hause angekommen, nachdem ich einen sehr angenehmen Urlaub in Holland verbracht hatte.

Ich hoffe, dass Sie mit Ihrem Plan der natürlichen Heilung Erfolg haben werden.

Ihre Idee, Menschen durch einfache natürliche Nahrungsmittel, frische Luft, Wasserbäder, Luft- und Sonnenbäder usw. zu heilen, ist sehr gut. Aber ich fürchte, Sie werden feststellen, dass die Menschen noch nicht bereit sind, auf all die so genannten guten Dinge des Lebens zu verzichten, um sich an einer guten Gesundheit zu erfreuen.

So viele Menschen geben sich damit zufrieden, sich auf die übliche Weise zu vergnügen, und solange sie nicht sterben, sind sie mit ihrem Los zufrieden.

Überzeugen Sie diese Menschen davon, dass sie existieren, aber nicht leben, und zeigen Sie ihnen eine bessere Gesundheit und Freude, und Sie werden viel Gutes tun.   

Ihre Prinzipien gründen auf der Wahrheit, aber es ist schwer, die Menschen davon zu überzeugen.

Bilden Sie die Menschen auf diesen Linien aus, bieten Sie ihnen ein Zuhause, wo sie das System ausprobieren können, und dann gehört der Erfolg Ihnen.

Mit freundlichen Wünschen für all Ihre Freundlichkeit.

Mit freundlichen Grüßen,

w.g. T. R. ALLINSON.

Übersetzung.

Sehr geehrter Herr Salomonson.

Ich kam letzten Dienstag nach Hause, nachdem ich meinen Urlaub sehr angenehm in Holland verbracht hatte.

Ich hoffe, dass Sie mit Ihrem Plan der "Natürlichen Medizin" Erfolg haben werden. Ihre Idee, Menschen durch die Anwendung von allien der natürlichen Nahrung, frischer Luft, Wasser, Luft und Sonnenbaden etc. zu "heilen", ist ausgezeichnet. Nur fürchte ich, dass Sie noch nicht den Menschen finden werden, der bereit ist, all die so genannten guten Dinge im Leben für so viel mehr Freude und Gesundheit zu opfern.

So viele Menschen geben sich damit zufrieden, das Leben auf die gewöhnliche alte Weise zu genießen, und solange sie nicht sterben, sind sie mit ihrem Schicksal zufrieden.

Überzeugt diese Menschen davon, dass es sie gibt, sie sich aber nicht am Leben erfreuen; und zeigt ihnen bessere Gesundheit und mehr Freude, und ihr werdet viel Gutes tun.

Ihre Grundprinzipien basieren auf der Wahrheit, aber es ist sehr schwierig, sie davon zu überzeugen.

Führen Sie die Menschen in diese Richtung, richten Sie ein Haus ein, in dem sie das Lernsystem testen können, und dann ist Ihr Erfolg gesichert.

Mit den besten Wünschen für all Ihre Freundlichkeit,

Ihre liebevollen,

w. g. T. R. ALLINSON.

Solange die Menschen ungläubig und misstrauisch oder im Zweifel sind, können wir mit unseren Gefühlen und unserem Willen, in welcher Form auch immer, nichts tun, und diese Menschen werden auch nicht zu uns kommen, sondern zu der kleineren Menge, die glaubt und vertraut und Rat braucht, oft nachdem sie alles in der medizinischen Wissenschaft fruchtlos ausprobiert hat, halte ich ein solch aufrichtiges Naturzeugnis, einen rein menschlichen Ausdruck von Gefühlen, der von jemandem wie Dr. ALLINSON in wahrer Wahrheit niedergedrückt wurde. Allinson, von dem die Welt weiß, dass er auch ein wissenschaftlicher Mann ist, von wesentlich höherem Wert als der Abschluss irgendeines Bar eal-Wissenschaftlers.

JOSEPH SALOMONSON Fzn..,

Pflanzenfresser und Didetist.

Verteilt durch die N.V. Bad- en Zweminrichting- Th. van Heemstede Obelt.

Das Sportbecken

Ist Schwimmen und Wannenbäder natürlich und gut für den menschlichen Körper ? ?

Im strengen Sinne würde ich diese Frage eigentlich verneinen! Es ist nie gut, den Oberkörper vollständig abzuschliessen und sich dem Einfluss der Aussenluft zu entziehen.

Die Körperreinigung und vor allem die Bewegung beim Schwimmen sind jedoch so gut, dass ich das Baden und Schwimmen nicht entmutigen möchte. Das wahre Sportbad liegt jedoch im flachen Becken !

Man sucht sich eine hohe Stelle und hockt sich dann mit dem Unterkörper unter Wasser hinunter. Sie bleiben etwa fünf Minuten und reiben den Schritt, die unteren Teile und den Bauch mit einer flachen Hand ab. Waschen Sie vor dem Verlassen des Bades den Oberkörper mit einer flachen Hand. Und jetzt beginnt das Luftbad, das ist die Hauptsache! Eine Zeit lang geht man weiter, setzt den Körper dem Licht, der Luft und, wenn möglich, der Sonne aus und reibt den Körper mit der flachen Hand trocken. Die nasse Badehose wird durch eine trockene oder durch einen Sarong oder ein Handtuch ersetzt.

Diese Wirkung der Außenluft ist die wichtigste und raubt den Körper, und genau aus diesem Grund fehlt dem Schwimmbad in einer überdachten geschlossenen Anlage sein Hauptzweck.

Seife ist auch nicht vorteilhaft für den Körper, aber es ist notwendig, das Becken mit gesammeltem Sand zu scheuern.

Der Pflanzenfresser, auf den der Wechsel der Jahreszeit wenig oder keinen Einfluss hat, kann den Sportpool in allen Jahreszeiten fortsetzen.

JOSEPH SALOMONSON Fzn.

Die Doktrin der Ernährungswissenschaftler oder Naturforscher.

GELB!

Der Mensch ist zum Glück geschaffen!

Glück ist das größte Gut in unserem Leben 1

Unser einziges Ziel muss es sein, glücklich zu sein!

Glück kann nur durch Zufriedenheit erreicht werden!

Befriedigung kann nur in der Gesundheit von Körper und Geist gefunden werden!

Durch die Verringerung der Bedürfnisse erhöht sich die Chance auf Glück!

Früher strebte ich nach einer Erhöhung des Einkommens und des Vermögens, nicht nur um des Vermögens willen, sondern auch, um md£r des weltlichen Vergnügens kosten zu können, und darin fand ich überhaupt keinen Teil meines Glücks. Heutzutage finde ich alles Glück im Streben nach weniger Bedürfnissen, umso mehr, als die Reduzierung der tierischen Bedürfnisse sich nicht als Verleugnung entpuppt, sondern im Gegenteil die Anerkennung des Verzichts auf alle unnötigen und überflüssigen Täuschungen, Eitelkeiten, Lasten, Exzesse, Unannehmlichkeiten, Neckereien, Irrsinn, Kleinlichkeit und kleinbürgerlichen Unsinn.

Glücklich sein heißt gut sein! Ein glücklicher Mensch, auch der weniger gute, ist im Glück leicht zum Guten geneigt! Unzufriedene Menschen, selbst die besten, neigen in ihrer Unzufriedenheit zu den weniger Guten!

Auf dem Weg zum höchsten Streben nach Glück ist wieder das alte Sprichwort so eindringlich: "In einem gesunden Körper steckt eine gesunde Seele". Zuallererst muss unser Körper in einen edlen Zustand gebracht und gesund und leistungsfähig gehalten werden, und das ist nur durch die Anwendung der natürlichen Lebensweise zu erreichen, die gleichzeitig die natürliche Art des Heilens vollständig einbezieht.

Daraus folgt alles andere, den Menschen zum edlen Gärtner zu machen, der auf der Erde, in Weisheit, Kraft und Schönheit, zum Glück arbeitet.

"Denn siehe, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde, und an die früheren Dinge wird man sich nicht erinnern, noch werden sie im Herzen aufkommen.

Jesaja 65:17.

"Aber wir erwarten, gemäß seinen Verheißungen, einen neuen Himmel und eine neue Erde, in denen die Gerechtigkeit wohnt".            2 Petrus 3:13.

Es gibt bereits einen Teil der Pflanzenfresser, hohe Seelen, die sich aus dem konventionellen Leben zurückgezogen haben und in ihrer Einfachheit, in der Wildnis, fast nackt, das Leben im Paradies genießen und darin ihr Glück finden. Sie sind die Menschen der Natur!

            Aber alle nackten Menschen sind deshalb noch keine natürlichen Personen. Einfachheit und Sauberkeit - das Gute - macht sie zu natürlichen Menschen, die sich selbst in modischer Kleidung noch als natürliche Menschen entpuppen würden.

Viele exzentrische Menschen bezeichnen sich im Wahn der Unzulänglichkeit als "Übermenschen". Es ist nicht Sache der natürlichen Personen, sich zu ihnen zu zählen. Vielmehr wären wir geneigt, den wahren natürlichen Menschen den Namen "Mensch" zu geben und alle modischen Menschen, die von diesem Namen abweichen, als "Untermenschen" zu bezeichnen.

Wir möchten den Exzentrikern die Freiheit geben, sich "ÜberUntermenschen" zu nennen.

Der Kampf gegen den Alkohol kann ewig weitergehen, von Geschlecht zu Geschlecht, solange die Menschen weiterhin Kochsalz und Tierfutter konsumieren. Wenn sie jedoch für die Doktrin der Pflanzenfresser gewonnen werden können, dann ist das Thema Alkohol endgültig vom Tisch, und sei es auch nur durch Nahrung.

 

Zukünftiger Dialog

- Wie alt sind Sie?

- Schätzen Sie mich ein, wie alt schätzen Sie mich ein?

- Jetzt schätze ich Sie auf 130, höchstens 140 Jahre alt!

- Raten Sie mal, was? Nächsten Monat werde ich 176!

- Sie werden gut erhalten bleiben. Ich hätte Sie höchstens 140 Jahre alt geschätzt. -

- Ich weiß noch, wie ich als Kind von meinem Großvater hörte, dass er seinen Vater Fleisch essen sah. - Damals züchteten die Männer selbst Vieh, nur um es später zu töten und die Leichen dann zu salzen, zu räuchern und zu braten ... auch andere Tiere           

- Bitte beenden Sie Ihre Geschichte, Sie machen mich unglücklich!  '

- Und kann ich jetzt rausgehen, oder muss ich zu Hause bleiben?

- Sehen Sie sich die Luke des Turms an! Wenn Sie einen Hahn auf dem Turm sehen, egal in welcher Position, dürfen Sie an die frische Luft gehen, und wenn Sie keinen Hahn auf dem Turm sehen, dürfen Sie auch hinausgehen!

32

"Denn siehe, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde, und an die früheren Dinge wird man nicht denken, noch werden sie im Herzen aufkommen.

Jesaja 63:17.

"Aber wir erwarten, gemäß seinen Versprechen, einen neuen Himmel und eine neue Erde, in denen die Gerechtigkeit wohnt.            2 Petrus 3:18.

Es gibt bereits eine Sekte von Pflanzenfressern, hohe Seelen, die sich aus dem konventionellen Leben zurückgezogen haben und in ihrer Einfachheit, in der Wildnis, fast in der Nacktheit, das Leben im Paradies genießen und darin ihr Glück finden. Sie sind die Menschen der Natur!

            Aber, alle nackten Menschen, sind deshalb immer

nicht Menschen der Natur. Schlichtheit und Sauberkeit - das Gute - machen diese Menschen zu natürlichen Menschen, die sich selbst modisch gekleidet immer noch als natürliche Menschen entpuppen würden.

Viele exzentrische Menschen bezeichnen sich im Wahn der Unzufriedenheit als "Übermenschen". Es ist nicht Sache der natürlichen Personen, sich zu ihnen zu zählen. Vielmehr wären wir geneigt, die wahren natürlichen Menschen don "Mensch" zu nennen und alle modischen Menschen, die davon abweichen, als "Untermenschen" zu bezeichnen (Untermenschen).

Wir möchten den Exzentrikern die Freiheit geben, sich "ÜberUntermenschen" zu nennen.

Der Kampf gegen den Alkohol kann ewig weitergehen, von Geschlecht zu Geschlecht, solange die Menschen weiterhin Kochsalz und Tierfutter konsumieren. Wenn es jedoch gelingt, sie für die Lehren der Pflanzenfresser zu gewinnen, dann ist das Thema Alkohol endgültig vom Tisch, und sei es auch nur durch Nahrung.

Zukunfts-Dialog,

- Wie alt sind Sie?

- Schätzen Sie mich ein, wie alt schätzen Sie mich ein?

- Jetzt schätze ich Sie auf 130, höchstens 140 Jahre alt!

- Raten Sie mal, was? Nächsten Monat werde ich 176!

- Sie werden gut erhalten bleiben, ich hätte Sie nicht höher als 140 Jahre geschätzt.

- Ich erinnere mich, dass ich als Kind von meinem Großvater hörte, er habe seinen Vater Fleisch essen sehen. - Damals züchteten die Menschen selbst Vieh, nur um es später zu töten und die Leichen dann zu salzen, zu räuchern und zu braten..... auch andere Tiere....

- Bitte hören Sie auf, mir Ihre Geschichte zu erzählen, Sie machen mich krank!

- Und kann ich jetzt ausgehen, oder muss ich zu Hause bleiben?

- Schauen Sie sich die Haare des Turms an! Wenn Sie einen Hahn auf dem Turm sehen, egal in welcher Position er sich befindet, können Sie an die frische Luft gehen. Luft und wenn Sie keinen Hahn haben

auf dem Turm, können Sie auch hinausgehen!


 

 

Végétarisme aux Pays-Bas

 

Amersfoort. PRIX 30 CENT.

Car nous ne devons pas oublier - ce qui est si souvent perdu de vue à notre époque, et certainement pas seulement dans le domaine de la mode - qu'outre le programme scolaire, les connaissances acquises, outre le copia de légendes et la sagesse acquise au prix d'efforts et de sacrifices, il y a aussi autre chose : 112 A côté et à l'extérieur de l'école se trouvaient des hommes de l'initiation, et pour eux je ne voudrais pas fermer la route pour aider l'humanité folle.

Ministre Dr. A. KUYPER.

Chronique mondiale, 22 février 1902.

A l'effort et à l'effort du savant, s'opposent le dépassement, l'expérience de l'examen de conscience, l'énergie, la volonté et le caractère de l'idéaliste de la pensée logique.

J. S.

Un seul mot

"ANTHROPONOMIE".

(La doctrine de l'homme selon les principes fondamentaux de la raison législative, que l'homme considère non pas comme il est, mais comme il doit être).

RAPPORT DE VOL,

NAAB DE

L'eubiotique du professeur Pel,

PAR

JOSEPH SALOMONSON Fzn..,

mangeur de plantes et diététicien,

Ex-consul, ancien membre du Anna's MESRITZ & Co. à Amsterdam et HERMAN SALOMONSON Java, et ex-directeur de sociétés culturelles et commerciales .

Édition : W. KEIJSER, AMSTERDAM.

Deuxièmement, une pression accrue

Les mangeurs de plantes

sont ceux qui utilisent exclusivement des produits du règne végétal (c'est-à-dire sans l'utilisation de sel minéral) pour leur alimentation, reconnaissant que ce mode de vie vise à accroître la santé et la pureté du corps et de l'esprit, et que cette alimentation naturelle est à la base de tous les principes éthiques.

Ils se distinguent en :

1o. l'ordre des diététiciens. qui, sans plus attendre, souscrivent à la déclaration qui précède.

2o. l'ordre supérieur de la nature, qui profite de tout cela sans cuisson, c'est-à-dire à l'état brut.

Evo1utie

Il n'y a rien de nouveau sous le soleil.

A1 ce qui a dû être, et tout ce qui a été sera à nouveau.

Nous avons une histoire d'environ 6000 ans. Il restait au XXe siècle après J.-C., à nous, dé-stiné, de travailler à la résurrection du naturel dans la race humaine et de l'amener à la perfection. Les traces que le mouvement est en marche, en rupture de cap, sont clairement perceptibles et apporteront sûrement, pour le salut de tous, grâce, paix et rédemption au monde.

6000 ans plus tard ! Pour nous, cela semble une éternité, un temps long et géant, mais pour l'éternité, ce geljk est un peulschilletjo.

Le XXe siècle sera le siècle de la renaissance. Il s'est écoulé au moins 0000 ans avant que l'humanité ne comprenne l'énergie à vapeur, la lumière du gaz, les ampoules électriques, l'électricité, le télégraphe, le téléphone et tout le reste.

Tout cela doit remonter à une époque lointaine, ainsi que le temps, où les gens vivaient dans le bonheur et le contentement^et profitaient des fruits de la terre. Ce temps reviendra, et il se trouve devant nous.

L'œuvre de Jésus-Christ, précurseur de présage, est proche de la perfection.

"Le propre Entdecker est celui qui a eu la nouvelle Reconnaissance. Des expériences sont également nécessaires, mais il est plus facile de les établir lorsque les PENSES sont trouvées, et les expérimentateurs peuvent également en établir une autre".

H. c. HELMHOLTZ (Lettre à Tait).

"Pour sauver le monde, nous devons le combattre, et bonne chance."

SALOMONSON (lettre à Maeterlinck).

Erlösung dem Erlöser !

Parsifal.

Anthroponomie

J'ai entendu parler de "l'art de vivre sainement et heureusement et de prévenir la maladie", et j'ai jugé qu'une vie heureuse en règle générale peut être la conséquence d'une vie saine, et qu'une vie saine est "une vie sans maladie". L'essentiel est donc "l'art de prévenir la maladie".

Le professeur Pel va nous apprendre !

Son cœur et son âme en veulent tellement !

Pour aider l'humanité et offrir de nobles conseils !

Il suffirait donc de suivre les conseils du Maître et de lui obéir pour être en bonne santé - et donc avoir une grande chance de bonheur - et pour prévenir les maladies.

Que ne peut faire le Maître, l'empêcher' le Knabe, s'il l'a jamais entendu ?

Je ne crois pas que les ennemis du professeur Pel puissent enseigner cet art malgré son enseignement respectueux.

Au contraire ! Je ne crois pas que le professeur Pel - sache ce qu'un être humain doit faire pour prévenir la maladie.

Je n'ai aucune foi en sa science, c'est-à-dire que pour moi et pour mon environnement naturel (les herbivores), je n'attache aucune valeur à la science médicale pour adopter un "eubiotisme" résultant de l'observation de l'humanité telle qu'elle existe, dans toutes ses coutumes impures, contre-nature et inhumaines, sans les condamner inconditionnellement, essentiellement en termes de nutrition ; - et la nutrition est ma principale préoccupation. Tout le reste, comme le traitement de l'eau, les bains d'air, les vêtements de moins en moins efficaces, les divers remèdes naturels (qui peuvent faire plus de mal que de bien sans une alimentation absolument végétale), sont des conséquences qui résultent de l'autogermination et du développement à partir de l'alimentation naturelle, c'est-à-dire "l'alimentation du règne végétal à l'exclusion de tout du règne animal et minéral". —

Le monde est contrôlé par le seul archidiable diable et ses satyres, et ceux-ci sont "le sel de cuisine" qui est le plus grand tourment du diable par nature, et mesurent indissociablement les satyres "nourriture animale" et "boisson".

Par boisson, je n'entends pas seulement les boissons fortes (gin, etc.), mais la boisson au sens large. - Je ne pense pas qu'un verre de gin soit pire que tous les autres gins.

Les humains normaux, sans sel ni nourriture animale, ne boivent pas ! Non, même tout ce gin lave leur salive naturelle !

Dans les vapeurs (air extérieur) l'humanité trouve tout ce qui est nécessaire pour cela, et donc la déclaration d'un médecin ces jours-ci à moi était fausse, qui pourrait soi-disant prétendre, que je sur Java "ne boit pas" ne serait pas en mesure de maintenir. Je suis convaincu que Java, avec son atmosphère abondamment humide, est un climat idéal pour cela. Le "ne pas boire" commence à m'aimer tellement que j'ai même une réticence pour les soupes et plus d'envie de nourriture sèche. Les oranges sont aussi trop juteuses pour moi et je parle davantage des noix et des pommes. Depuis plus de 7 mois, je n'ai pas bu un seul verre !

La soif est un phénomène anormal ! Un être humain en bonne santé n'a pas soif et ne veut pas se saouler ! Enfin, je suis réticent à boire ! .... L'appétit est une preuve de santé !

Mais, vous voulez manger ? Jésus l'a déjà dit sur la montagne - Ne vous préoccupez pas pour votre vie de ce que vous allez manger ou boire !

Peut-être que Jésus, maintenant vivant, aurait ajouté "ce que vous fumerez" (La Havane, Manille, Amersfoort, etc.) - Il y a des hommes qui ont autant besoin de tabac que de nourriture et de boisson.

Mais je vous dis le sort de l'avenir, qui devait être approprié en des temps oubliés depuis longtemps, bien avant Jésus-Christ. "Ne t'inquiète pas pour ta vie de ce que tu mangeras ! —

Demandez à la Terre !

Tout ce que le sol où vous vivez pourra produire, vous pourrez le manger ! Ce que la terre ne veut pas, vous ne devez pas le vouloir, et ce que la terre vous garde à l'état naturel, sur ou dans, voilà, sera bon aussi.

Ne vous inquiétez pas trop pour les livres, qui vous apprennent les pourcentages de protéines, de graisses, d'amidon, etc. etc. etc.

Suivez les saisons autant que possible et mangez autant de produits crus et mûrs que possible. Toute force vitale est tuée par le feu. La nature fournit la bonne nourriture aux bonnes saisons. Au printemps, voyez les fraises que vous rafraîchissez et dégraissez après l'hiver, puis les cerises, les baies, etc. ; jusqu'aux mois d'août, septembre, les pastèques, surtout le délicieux (tant redouté) concombre et les raisins vous rafraîchissent, et à l'automne, sous forme de noix, les graisses pour le froid hivernal, et les pommes vous apportent une nourriture riche.

Alors ne mangez pas de riz dans le Noorderi, et sous les tropiques, n'utilisez pas les produits céréaliers du Nord. Au Nord, les huiles européennes sont meilleures que l'huile de coco, et vice versa.

Et une fois que vous êtes passé à cette alimentation naturelle, à cette alimentation absolument végétale, j'ai tant, tant de choses à vous dire sur ce qui s'y rapporte, mais c'est complètement inutile tant que vous êtes encore attaché à votre chair, dans chaque marmite à sel !

L'alimentation végétale est à tous égards la chose principale et la seule vraie !

C'est là que se trouve le salut de la génération à venir ! On parle d'oiseaux d'amour qui ont plus de 100 ans et de 00 000 autres animaux qui vont bien au-delà. - Alors, pourquoi l'humanité, qui vit naturellement et sainement dès la naissance, n'atteindrait-elle pas l'âge de 90 ans et plus, alors que la race humaine, dès sa naissance et de façon continue, incessante et quotidienne, est empoisonnée, nourrie de façon anormale et nocive, - et - anormalement, vit en mauvaise santé.

Je crois que les âges, comme mentionné dans l'Ancien Testament, sont atteignables.

Les "eubiotiques" qui enseignent l'art de vivre sainement et joyeusement et prêchent la maladie à 0111 donnent les mêmes moyens de guérir les maladies et les maux, et de réparer les corps.

Tout corps faible et malade, qui n'est pas exactement usé, condamné et donc récupérable, peut être rendu à la vie, à la santé et au bonheur grâce à la nutrition naturelle des plantes, sans les médicaments de notre pharmacopée, ni les outils trompeurs des charlatans.

Platon a déjà dit : "L'homme est le seul être vivant qui ne sait pas comment se nourrir".

Quiconque lira, sentira et comprendra cette brochure ne dira plus cela.

 

Une vieille dame réfléchissait à l'endroit où le vivant rassemblerait ses forces si l'on souhaitait vivre uniquement de nourriture végétale. —

Puis un éléphant, un cheval et un buffle sont venus lui apprendre, mais elle s'est enfuie de peur et ne voulait pas entendre.

Semer des graines

Lorsque, après une sécheresse prolongée, une forte averse se déclenche enfin, les grandes foules entrent et ferment tout. Cette pluie n'est pas seulement pour la terre, mais aussi pour les humains et les animaux. Tous les humains nourris par la nature devraient aller dehors.

running Wind leur est également très bénéfique,

et tellement plus qu'ils fuient, et ce qu'ils doivent couvrir et enfermer.     

Mais ils s'envolent d'ora pour assister à une représentation de la Wagnervereeniging fin mai, dans un ciel plus que sale pour l'homme, dans l'exiguïté du théâtre municipal d'Amsterdam. Chaque visiteur est alors fortement sous l'influence de la tranpiraterie et de l'évaporation, et après les pauses, on a toujours la sensation du "Petit Poucet et le Géant" : je sens, je sens la chair humaine ! - En outre, une version de Wagner est plus exaltante que d'autres, également à cet égard, car la salle est bondée et enfermée pendant deux heures sans qu'une seule porte ne soit ouverte.

Si un omnivore peut encore se tenir debout dans une telle atmosphère, je soupçonne qu'un mangeur de plantes pures bien nourri a toutes les chances d'y devenir très mal à l'aise. Une personne qui ne boit ou ne fume jamais devient désagréable après un seul verre de gin ou une cigarette. Une seule tache sur un tapis taché ne fait pas de mal, mais un tapis propre en est gâché.

Dans une telle accumulation d'êtres humains, de nombreux germes très redoutés peuvent flotter, et tous les humains sont très certainement, dans cet environnement, plus susceptibles.

On connaît la médecine à la mode de "l'horloge", dans laquelle les malades restent une heure pour respirer de l'air frais (un de mes amis s'asseyait dans l'horloge l'après-midi et s'agitait le soir même. Cela ne contredit pas encore l'horloge). Un séjour de deux heures dans l'air vicié et la puanteur enfermé peut gâcher une vie saine à tout jamais.

Une fois que les gens sont nourris naturellement, les chanteurs préfèrent chanter en plein air plutôt que dans les atmosphères sales des théâtres.

Toutes les habitudes humaines non naturelles - défauts - passions - tendances - maladies - besoins - désirs - vanités - sont comme les abeilles dans la ruche. Si la reine est tuée, les abeilles doivent périr !           . - Le sel est comme cette reine dans la ruche des iniquités humaines. Maudit soit le sel ! Et toute iniquité et toute illusion disparaîtront. Pas d'amour égoïste exagéré particulier pour les parents, les enfants, les frères, les sœurs, les amis, mais aussi les ennemis des goducs - pas de différence de position - pas de patrie - pas plus ou moins préférable en raison de la couleur de la peau - la langue - la nature populaire - les finances - mais seulement "l'amour de l'humanité pour l'humanité, et une belle recherche mutuelle de formes saines et propres. - Malthus couvert ! La terre peut et veut subvenir à tous les besoins naturels de l'humanité.

Si l'animal protège ses petits, c'est plutôt la volonté d'aider ses faibles.

Il me semble que l'humanité, qui se nourrit naturellement, aspire à quelques produits végétaux que la science peut considérer comme de moindre valeur, comme les épluchures de singe - les concombres - le chou blanc - et les considère comme très utiles. —

J'ai lu récemment dans une revue scientifique "il est vrai qu'on souhaite que dans certains milieux on utilise un peu plus de viande et un peu moins de pommes de terre". N'hésitez pas à le retourner et à dire "à souhaiter que nulle part ailleurs on n'utilise plus de viande et d'autres aliments pour animaux, et dans de nombreux cercles plus de pommes de terre".

Ce que l'on mange à l'extérieur a meilleur goût et se digère mieux que ce que l'on avale à l'intérieur, généralement dans des salles à manger plus ou moins exiguës.

J'ai entendu des échantillons de médecins qui sont censés faire le travail de la nature et qui sont horribles en matière de charlatanisme.

Je suis encore trop sous l'influence de mes souvenirs culinaires pour pouvoir passer aux crudités absolues en hiver, mais j'ai le sentiment que l'humanité est destinée à manger des crudités et que tous ces aliments chauds, souvent trop chauds, ne font pas du bien à l'estomac et aux intestins, ne renforcent pas le corps et donc raccourcissent aussi la vie.

Il y a des gens qui ferment la bouche aux enfants en cas de ce que l'on appelle le "mauvais temps". (Il n'y a pas de mauvais temps !) Ils sauront pourquoi ! - Les personnes nourries naturellement font bien d'ouvrir grand la bouche. Mieux que les pilules et les boissons !

Les charlatans et presque tous les médecins naturels sont aussi dangereux que les médecins incompétents. Un omnivore qui veut rester omnivore ferait mieux, pendant sa période, d'assigner toolang à un médecin scientifique solide jusqu'à ce qu'il en trouve un, puis d'écouter ses conseils. L'herbivore ne peut pas obtenir l'avis d'un médecin scientifique car aucune science n'a encore été obtenue.

Le phytophage doit s'aider lui-même ou consulter ses pairs naturels qui pensent logiquement.

Une proposition de chaire de médecine tropicale à l'université d'Amsterdam a été rejetée parce qu'il n'y aura pas de patients aptes à enseigner, c'est-à-dire que "nous n'en savons rien et nous ne pourrons rien en tirer non plus". - Il en va de même pour les personnes qui se nourrissent exclusivement du règne végétal et suivent le mode de vie naturel. - Notre science médicale ne peut pas non plus porter de jugement sur ce point, car elle n'a pas eu les patients pour faire l'étude, et espérons qu'elle ne les aura jamais.

Nous pensons qu'avec la nourriture végétale et le mode de vie naturel, les maladies disparaîtront et, par conséquent, toute la science médicale s'écoulera aussi progressivement et sera oubliée.

La doctrine de la santé remplacera la médecine.

Les gens sont toujours tellement pressés de se sécher après le lavage. Qui sèche les animaux lorsqu'ils sont mouillés, et pourquoi tant de gens ne se précipitent-ils jamais pour sécher leur corps humide et transpirant ?

Zoodra sera élevé une race qui se nourrit entièrement de végétaux, n'utilise pas de sel et ne boit pas ; on entendra des voix chantantes d'une gloire naturelle que l'on n'avait jamais entendue auparavant.

Dans mon rêve, j'ai vu deux signes de "Vomissements". Types d'étudiants des 19e et 20e siècles ! Le 19e siècle, représentant un ange fumé dans la Nes, en arrière-plan, assis dans un roman, à moitié vêtu, séduisait les femmes sur une plate-forme ; sur le mur, une dalle représentant un sanglier à quatre pattes dans la boue, et entre les spectateurs, un seul, les étudiants à la tête pleine, se dandinant et rugissant, faisant du bruit avec de la bière allégée et des verres grossiers.

Le XXe siècle, représentant une salle confortable, au mur les portraits de Beethoven et de Wagner, dans la salle quatre jeunes hommes frais - de longues mèches de cheveux jusqu'aux épaules comme dans la période brillante du XVIIe siècle - un quatuor de sevrage de Mozart. Sur la table, un bol de pommes et de raisins.

Il ne reste que quelques herbivores, mais parmi ceux-ci, plusieurs ont déjà remporté des premiers prix dans des sports athlétiques. Il sera bientôt présumé que la nourriture végétale donne plus de force et de santé ; et, selon notre conviction irréfutable, il en sera de même pour le développement spirituel. - Une fois qu'il aura été établi (et ce ne sera pas pour longtemps) que l'alimentation végétale est supérieure à tous les égards, le monde aura alors atteint son point tournant, et la société aura pris son tour dans la bonne direction vers le bonheur.

Ce sera "le début d'une évolution sociale auto-développée". Le seul possible !

Les postes supérieurs doivent avoir la priorité et donner l'exemple de la nutrition des plantes et du mode de vie plus naturel. Dans les positions inférieures, on trouve tellement d'insatisfaction, de mécontentement et de suspicion que, avec la propagande, on a plus de chances de réussir que de coopérer et de suivre. Comme les grands avant eux, les petits suivent.

Toutes les maladies et affections sont les conséquences directes et indirectes de l'alimentation. Les maladies et les affections s'arrêteront et disparaîtront avec l'alimentation naturelle.

- sans médicaments et sans chirurgie. - Tout ce qui, dans le règne végétal, ne pouvait être toléré avec des aliments mélangés peut être toléré. - L'homme doit et peut alors être son propre médecin.

- Il n'y a vraiment pas de meilleur médecin que lui-même. - L'herbivore le ressent rapidement, avec la certitude que la science existante ne lui est pas d'une grande utilité.

Beaucoup, oui la plupart des gens qui entendent parler de la possibilité de vivre plus longtemps avec des aliments naturels à base de plantes répondent qu'ils n'en veulent pas et que l'âge de 70 et 80 ans est plus que suffisant. - Cela prouve seulement que les gens ne sont pas satisfaits de l'agitation existante. Avec une vie satisfaite, heureuse - saine - et fraîche, il y a certainement un désir de plus.

Les arbres cultivés par Siecht vivent moins longtemps que les humains. - Laissés à la nature (les gens l'appellent "à l'état sauvage"), les arbres dépassent de loin l'âge de l'homme.

Un herbivore a une vision complètement différente des choses. Une journée d'hiver dans la rue avec tous ces gens enveloppés dans toutes sortes de peaux d'animaux, des animaux autour du cou avec le bassin ouvert qui sourit, et qui plus est, fait un étalage complet. Une sorte de comédie infernale.

Là où il n'y a pas de semis, il n'y a pas de récolte, mais un semeur peut être trop abondant. Il peut alors, ou quelqu'un d'autre, retirer les plantes surabondantes, et le reste des plantes continuera à pousser.

Les idéalistes ne sont pas toujours exempts d'exagération, mais c'est précisément la raison pour laquelle ils sont souvent frappés par le but.

Il y a encore des gens qui trouvent une sorte de manchette rigide, alias col haut, un morceau de tissu amidonné autour du cou plus beau que le cou blond naturel - humain.

Oui, ma chère dame, l'opération n'est pas particulièrement dangereuse, mais une opération reste toujours une opération. Pleine de confiance et d'espoir, elle s'est rendue à pied à l'hôpital .....

            Cinq jours après l'opération, elle a été enterrée !

Que Jésus, avec un seul mot ou un simple toucher, puisse vraiment guérir les malades de façon non rationnelle ne peut être juste, et est donc, comme tant d'autres dans les Saintes Écritures, donné de façon absurde ; mais on peut supposer que Jésus a guéri l'humanité souffrante avec des conseils naturels, sans médicaments ni moyens artificiels.

Mademoiselle Vous êtes saine de corps et d'esprit et de forte constitution, mais c'est juste une période désagréable qui dure un peu longtemps et que tant de jeunes filles de votre âge ont - un peu d'anémie - beaucoup de nourriture est le principal - boire beaucoup de lait - quelques œufs frais - un bon verre de vin - un steak. - Mais docteur, je n'ai faim de rien ! - Allons, allons, toute imagination - n'y cédez pas - nourrissez-vous bien, c'est la seule chose - je ne vous donnerai pas de médicaments ! (c'était un beau médecin, que le fait de ne pas donner de médicaments a le plus impressionné - une des nouvelles directions) que Mademoiselle était à la mauvaise adresse !

Cette dame n'aurait pas dû boire de lait ! Cette dame n'aurait pas dû manger d'oeufs ! Cette dame n'aurait pas dû boire de vin ou manger de steak ! Mais elle...

a pourtant réussi à surmonter la maladie - comme tant d'autres avant elle - malgré le lait, les œufs, le vin et le steak.

"Gardez la tête froide" était déjà un dicton bien connu dans l'Antiquité. Mais cela ne signifie pas "raser ou couper la tête chauve" comme cela semble être une mode ces dernières années ; cela signifie "ne pas cacher sa tête naturelle (von Locken das Haupt umstrahlt, wie uns Meister Dürer gemalt) de la lumière et de l'air". Le forçage rend la tête et les cheveux malades. - L'humanité en a besoin en été comme en hiver, contre la chaleur et le froid. - Une protection et une couverture naturelles du cerveau, du cou et des épaules. - Beaucoup d'élagage est comme la taille et le bourgeonnement des plantes et des arbres ; - il favorise une trop grande croissance et donc une mort précoce - la calvitie. Sur une tête de coupe courte, les impuretés peuvent pénétrer la peau plus tôt et affecter la racine du cheveu. Ce n'est pas tant le cas des cheveux longs qui ont déjà été nettoyés avec un seul peigne ou une seule brosse, alors que la poussière et les impuretés n'ont pas encore pénétré.

On peut également trouver la preuve de tout cela dans le fait que les hommes sont plus nuls avec les cheveux que les femmes.

Tout comme les lésions cérébrales affectent l'ensemble du corps, même avec une protection naturelle du cerveau, le corps tout entier en bénéficiera et pourra tolérer beaucoup plus. - La protection des veines du cou et des épaules aura également le même effet bénéfique. Toujours la tête nue, c'est la vérité !

J'aimerais le savoir ...

Cela m'intéresse beaucoup !          

Je commence à me sentir véé1 pour cette direction !    

Les médecins me font davantage de déclarations et de jugements de ce type ; et j'ai également entendu une expression bien sentie, également de la part d'un médecin, qui a déclaré de façon ravissante que les médecins, étant eux-mêmes malades, sont souvent confrontés à la grande difficulté de choisir à qui de leurs collègues ils préfèrent confier leur propre corps....

            et tout cela est très compréhensible. La plupart...

des jeunes étudiés sont des gens ordinaires qui sont incapables de se flétrir et d'utiliser cet énorme apprentissage quantique avec discernement. Ils doivent apprendre tellement de véé1 que la plupart d'entre eux n'y connaissent rien. - En plus de cela, il y a les spécialités qui veulent tout apprendre de quelque chose et finalement ne rien savoir de plus sur tout le reste ; et où toutes les parties du corps sont absolument liées les unes aux autres, il faut tout savoir pour pouvoir juger ce quelque chose.

Celui qui doit connaître tous les apprentissages ne sait rien, mais celui qui ne connaît pas les autres ne peut pas connaître l'un d'entre eux.

Seuls quelques hommes de génie sont capables d'élever et de conserver leur pouvoir de réflexion logique, qui doit être perdu chez la plupart des médecins en raison de l'ennui dû à la surcharge de travail. Un médecin brillant, qui excelle également en tant que penseur logique, est donc une apparence supérieure.

Un homme comme le professeur Stokvis, qui outre son puissant savoir, brille également par son esprit logique clair, son talent artistique, son talent oratoire et sa capacité polyvalente, est une grande apparition.

Quel que soit le domaine qu'il juge, on trouve toujours l'homme de cœur et d'esprit et de compréhension logique - ressentie -.

Toujours le bon mot : esprit - droit - pensée !

. .         . . Toujours le mot, la pointe !

            Oui, la pointe, le mot ... . .

"Et je voudrais mourir, un soir, sous un ciel rose, En faisant un bon mot, pour une belle cause !"

Stokvis reste pour moi "le héros classique".

Les études de médecine durent environ 8 ans, pendant lesquels le temps est étudié, mais reste aussi du temps libre qui n'est pas donné aux études de médecine .

Etudié et testé sur le corps d'autres personnes. . .          . après quoi le médecin est autorisé à exercer.

Mon étude autodidactique, avec des tests et des examens sur son propre corps, a duré plus de 18 mois. - 18 mois de réflexion et d'efforts inlassables, sans avoir renoncé une seule minute à cet objectif idéal. - Maintenant, moi aussi, je me sens capable d'aider l'humanité avec mon savoir et mes sentiments, et de deviner ceux qui souffrent avec mon savoir.

A Carlsbad ! A Marienbad ! Le sel ! Du sel minéral ! Cure d'amaigrissement ! Boom ! Boom ! Parc d'attractions

en criant ! !    Des moyens contre-nature après une vie contre-nature gaspillent Les moyens sont pires que le mal !

Tout cet enracinement avec des sels dans le corps humain, superficiellement non défavorable dans les conséquences, se punit plus tard. —

Au moins, nous savons déjà tellement de choses que les sels et les fruits ne vont pas ensemble, - qu'ils ne sont pas amis mais plus ou moins ennemis les uns des autres, - - que le remède minéral ne convient à aucun fruit !          

Pourrais-je arracher tous ces gens à tous ces sels minéraux délirants, aux mains d'un animal à l'apprentissage décoré, et les ramener dans les fruitiers dans leur propre environnement endan

véé1, beaucoup de fruits et surtout

Pas de sel ! . , . . Et enfin, j'aimerais que Wien reçoive le premier prix ..... Aux grands héros de la science dans leurs magnifiques stations balnéaires minérales, ou à la sensation de connaissance naturelle dans un humble village de paysans fruitiers.

J'ai lu sous le titre "Nettoyage de l'homme" dans le Handelsblad du 15 juillet 1.1. que le célèbre Dr russe Elie Metchnikoff, attaché à l'Institut Pasteur de Paris, s'était rendu à Manchester pour recevoir la première médaille, décernée par l'union littéraire et philosophique de la ville industrielle britannique, et que lors de la réunion solennelle où le prix a été remis, il a prononcé un discours dans lequel le savant physiologiste a présenté des idées très surprenantes sur le corps humain...

Écoutez seulement - "Et maintenant, le Dr M. a fait valoir que c'est précisément l'estomac et une partie des intestins, en particulier le gros intestin, qui sont en fait superflus, qui peuvent faire plus de mal que de bien, et que "ce ne sont en fait que des vestiges d'un âge de développement antérieur, alors qu'ils étaient en fait des parties utiles du corps. Le gros intestin, lui aussi, s'est révélé ne pas être indispensable, et une de ses ramifications, l'appendice, semble ne servir à rien d'autre qu'à donner à de nombreuses personnes une maladie dangereuse. Les autres intestins peuvent également être beaucoup plus courts dans l'intérêt de la santé, etc.

            (la courbure est la mienne)

. . . Il n'est vraiment pas impensable qu'un célèbre érudit de notre époque ait dit autant de bêtises une fois dans un discours !

Tout ce que le scientifique marin ne peut pas ou ne veut pas expliquer et comprendre, est réduit au superflu chez l'être humain, au mal, à l'agaçant, à l'inutile, au dangereux, et aux restes d'un âge antérieur de développement, alors qu'ils étaient en fait des parties du corps utiles. Ce "en effet" est vraiment délicieux. Et puis ces autres intestins qui peuvent aussi être beaucoup plus courts !        . . . Alors, coupez-les ! Beaucoup de salut et de bénédiction ! - — —

Mais je souhaite garder les miens tels quels ! Je vois dans tout cela une preuve supplémentaire que le destin de l'homme était et est de se nourrir du règne végétal !

Oser l'expliquer avec pertinence est un grand danger pour la science, car cela renverserait presque toute la théorie et la pratique, et il faudrait commencer par une toute nouvelle doctrine anthroponome.

Si les êtres humains se nourrissent normalement - naturellement, c'est-à-dire uniquement de légumes sans ajout de sel de cuisine et sans boire - l'eau jouera un rôle majeur pendant les menstruations, et la plupart des recettes indiqueront : "Une cuillère à soupe d'eau toutes les heures".

J'ai lu qu'Henri IV ne s'était pas rincé la bouche depuis 40 ans. Je ne peux pas juger si Henri IV a bien fait les choses. Mais je sais que quelqu'un qui vit rationné - complètement - n'a bien sûr pas besoin de se rincer la bouche et qu'en se rinçant la bouche il ne peut pas en tirer avantage mais ses dents sont désavantagées. Dans cette bouche purificatrice, il n'y a pas plus de purification nécessaire que ce que donnent les fruits.

Nous savons qu'il y a des régions entières où les gens ont de mauvaises dents, ce qui est attribué à l'eau. C'est donc la preuve que l'influence de l'eau sur les dents est reconnue. À mon avis, cette influence est plus ou moins générale lorsque l'eau est utilisée. Ou n'est-il pas anormal que l'humanité éprouve souvent tant de douleur lorsqu'elle se fait arracher les dents - souvent tout au long de la vie - et les perde ensuite prématurément ? J'ai une grande confiance en moi lorsque l'on boit et que l'on peut laisser tout ce bazar d'eau dans la bouche, donc, pas de douleurs et toujours, jusqu'à un âge avancé, des dents fermes.

Mon conseil aux personnes vivant naturellement est donc "souvenez-vous ! . . . . Mais je ne voudrais pas donner ce conseil à tous les mangeurs et buveurs, qui passent tant d'heures la nuit sous des couvertures de laine dans des chambres fermées, après une journée de charge d'estomac sous forme de viande, poisson, oiseaux, oeufs, beurre, fromage, lait, sel, vinaigre, café, thé, chocolat, bière, vin, amer, cognac, liqueur, whisky, etc. Je ne sais pas comment les deviner !

Madame ! Que faites-vous quand vous n'avez pas de démangeaison ? . .

Quelle est cette question idiote ? Je ne peux pas répondre à grand-chose ! ....

Eh bien, madame ! Que faites-vous lorsque vous avez une démangeaison ?

Oui ! Je me gratte, et parfois mon mari me gratte... Il est très difficile de se gratter en compagnie, et puis bien sûr, on se gratte si discrètement que personne ne guérit beaucoup !

Très bien ! Les démangeaisons sont quelque chose d'anormal. Une personne en bonne santé et dans un état absolument normal n'a pas de démangeaisons !

La soif, ça démange ! - des démangeaisons dans la gorge ! ....

Une personne en bonne santé et dans un état absolument normal n'a pas de démangeaisons dans la gorge, n'a pas soif et n'a donc pas besoin et envie de boire. La soif est éveillée et provoquée, principalement par le sel et par un séjour prolongé à l'air sec, par exemple en hiver dans des pièces chauffées.      

Qu'en est-il des reins ? demanderez-vous, sur la foi de ce que vous avez toujours entendu dire à leur sujet par vos médecins ?

Vous serez en mesure de donner vous-même la réponse, dès que vous aurez vécu plus naturellement quelques mois, et que votre corps se sera abstenu de boire au sens général, et, pour préciser davantage, sans consommer tous les aliments et stimulants déjà mentionnés ici auparavant - que l'herbivore n'utilise pas.

Les démangeaisons et la soif doivent être évitées, alors se gratter et boire sont également superflus, tandis qu'en état normal, tout début de sécheresse dans la gorge peut être rétabli avec quelques fruits, carottes crues, concombres, etc. que le phytophage n'utilise pas.

On parle de personnes qui sont dépendantes de l'alcool et de la boisson. L'inverse est également vrai pour les personnes normales, qui deviennent dépendantes de la non-buveuse et qui, après quelques mois d'abstinence, aspirent de plus en plus à la sécheresse absolue.

Le mode de vie naturel que je mène, en ce qui concerne l'alimentation, me donne des légumes, des céréales et des fruits à consommer, tout en m'abstenant de cuisiner des épices salées, et de plus je ne bois absolument rien.

À mon avis, il n'est pas important pour la science de connaître les conséquences de ce mode de vie et de faire des observations appropriées par rapport aux omnivores vivant dans les mêmes conditions. On peut supposer que de nombreux omnivores, qui vivent de ce que l'on appelle le goût, en vivent, en plus des légumes, des céréales et des fruits, qu'ils consomment également ainsi que l'herbivore, consomme également en une année

1 000 œufs,

100o K. de chair,

100 viscères et volailles,

40 beurre,

30 fromages,

tout ce qui contient le vinaigre, le sel, le poivre et la moutarde nécessaires.

300 litres de bière.  

600 tasses de café.

200 litres de vin. fl.

200 d'eau minérale.

800 verres de liqueur.

800 cognac

200 litres d'eau.

1 000 tasses de thé.

800 litres de lait.

600 verres d'amertume.

300 whiskies.

500 porto.

Tout le matériel d'allumage et de démolition !

 

Quand quelqu'un devient totalement abstinent et qu'ensuite, au lieu de boire un ou deux verres de lait clair ou amer, un verre de lait par jour, je ne le félicite pas pour son changement de mode de vie.

L'alcool est certainement absolument impensable pour l'humanité, mais je considère toujours qu'une consommation modérée est moins désavantageuse que tous ces trucs d'animaux.

Une consommation très modérée d'alcool peut être très inoffensive pour une personne qui l'aime et le boit avec goût (1), mais une utilisation continue de produits d'origine animale, sous quelque forme que ce soit, reste un risque constant de danger. - Pratiquement toutes les maladies et affections humaines sont les conséquences directes ou indirectes de la consommation de produits d'origine animale. - La très grande abstinence d'aliments pour animaux élimine pratiquement tout risque de maladie, et constitue également le remède pour remodeler sainement et vigoureusement les corps malades et faibles.

Néanmoins, l'abstinence d'alcool est recommandable à tous égards !

Outre l'inesthétique, l'éthique est née du désir de s'améliorer. - À l'état pur, on peut passer à côté de l'éthique ! - Ce n'est pas l'éthique qui doit indiquer le régime, mais l'éthique émergera du régime.

Montrer aux gens où se trouve le mal et leur apprendre à l'éviter, alors prêcher le bien est superflu.

(1) (L'herbivore perd progressivement tout appétit pour l'alcool et aussi l'appétit pour le tabac).

Les femmes et les mères ! Nettoyez bien vos légumes mais ne les faites pas bouillir et conservez les sels végétaux, l'ajout de sel de cuisine devient alors superflu. Ainsi, vos hommes et vos fils boiront moins ! Faisons maintenant tous de notre mieux pour une fois afin de désavantager grossièrement notre grand trésor commun, au profit de nos propres trésors privés, de notre bien-être et de notre bonheur. Les statistiques sur les accises seront le meilleur baromètre de notre mouvement. - Les augmentations de taxes, parce que les droits d'accises diminuent de façon si étonnante, seront accueillies par les gens avec jubilation.

Nos aliments seront préparés pendant la cuisson pour les rendre plus savoureux avec du sel ou du sucre.

Les Israélites utilisent moins de sel et préparent de nombreux aliments avec du sucre. C'est pourquoi la cuisine juive sucrée est incurable pour un dégustateur de sel. Cette vieille coutume juive me fait réfléchir et, à mon avis, elle est fondée sur la sagesse. Pour nous, il peut servir de preuve que l'utilisation du sel est à l'origine de la consommation d'alcool et de l'ivresse depuis des temps immémoriaux.

Le fait qu'il y ait beaucoup moins d'ivresse chez les Juifs n'est donc pas la preuve d'une multiplicité de muscles mais est lié à la nutrition.

Les gens aiment leurs œufs, leur viande, leur poisson, non sans sel. Le lactosérum est la preuve que l'humanité n'est pas un vrai mangeur d'aliments d'origine animale, car les vrais mangeurs de viande dans la nature mangent cru et sans ajout de sel.

Le sel est un stimulant avec et à côté de la nourriture animale.

Dans l'eau, le café, le thé, on n'aimerait pas le sel. On pourrait même dire que c'est dégoûtant, nauséeux ; et pourtant, enfant, je me souviens avoir dû boire de l'eau de mer ; les premiers mois à contrecœur, mais plus tard, j'avais envie de mon verre d'eau salée au réveil le matin. - Le sel, c'est le diable !

A ceux qui luttent contre la consommation d'alcool et qui se syndiquent pour abolir la boisson forte. "N'épuisez pas vos chevaux derrière le chariot. "Après ces combats, essayez de trouver ce qui ne va pas avec ce qui ne va pas avec ce qui ne va pas avec ce qui ne va pas avec ce qui ne va pas".

Le salut du genre à venir réside uniquement dans la nourriture végétale. Il n'y a pas de meilleur moyen, plus salutaire, de contrôler et de bannir le diable qui boit que d'abolir le sel de cuisine et tout ce qui y est involontairement associé.

Jantje ne devrait pas être aussi puérile et lâche !

Jantje est déjà un grand garçon !

Il ne doit pas avoir peur des chiens, des oies, des pélicans !

Oui ! La vision visionnaire de maman va si loin que Jantje ne devrait même pas avoir peur des éléphants du zoo.

Vous ne devez pas avoir peur des animaux, ils ne vous feront pas de mal !

. . . . mais on lui dit toujours de ne jamais sortir dans la rue avec des seigneurs ou des dames lorsqu'ils sont autorisés à lui parler. Mieux vaut ne jamais lui répondre, toujours aller tout droit !

. . . . Jantje ne veut toujours pas comprendre pourquoi les femmes sont tellement plus dangereuses que les éléphants.

. . . . ...peut-être que le temps viendra où les humains ne seront plus dangereux non plus.    . .

quand ils auront plus de sel ! ! .

Entre-temps, le Dr Nieuwenhuis, au cœur de Bornéo, qui nous est inconnu, a vu le Dr Nieuwenhuis essayer d'établir la langue néerlandaise, et en tant qu'homme de science et ami de l'humanité, le premier acte de gouvernement, dans l'intérêt et le salut de la population, y a établi un

Un entrepôt de sel !

 

AMSTERDAM, mars 1902.

Le manchot, c'est ce qui mange. DR. ALLINSON.

KRITIC.

Selon le Dr G. W. LINGBEEK, la première édition de cette brochure, dont il est question dans les Fiches d'hygiène n° 5 du 15 mai 1902, dit entre autres

"Mais ce que M. Salomonson proclame n'est ni aventureux ni nouveau - il y a un noyau de vérité en lui : ce n'est que par le biais du mode de vie naturel que l'humanité peut être guérie, aidée à retrouver la santé et le bonheur. Il reste à voir ce qu'on entend par là. Les idéalistes comme M. S. ne voient pas en quoi il serait mauvais pour moi que les Maoris ou les Kaffir s'adaptent.

Ce à quoi j'ai répondu, entre autres, comme suit :

"Les idéalistes comme M. S. ne voient pas que le dé qui convient aux Maoris ou aux Kaffir serait mauvais pour moi - cela me renforce d'une nouvelle manière. Tout à fait juste ! Cher docteur, je ne vois pas du tout cela ! Les êtres humains sont des êtres humains, et pour tous ceux qui veulent vivre, il en va de même - mais aussi absolument de même régime alimentaire, n. 1. uniquement des aliments du règne végétal, à l'exclusion de tout ce qui provient du règne animal et du règne minéral, et principalement de ce que le sol où l'on vit veut et peut produire, autant que possible dans les saisons suivantes".

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,

SALOMONSON,

mangeur de plantes et diététicien.

Cette critique d'un médecin scientifique, était déjà plus que ce à quoi je pouvais m'attendre. Il expose le point de vue honnête sur lequel un penseur logique comme le Dr Lingbeek, van Laag Soeren, ose poser.

Un homme aussi impartial et scientifique doit inspirer confiance.

La faculté de médecine, cependant, reste silencieuse lorsque je préfère viser la mort complète, et les quelques médecins qui me disaient qu'ils étaient très intéressés par mes concepts me laissent maintenant sans déclaration, alors que j'apparais dans un rôle plus public et que j'ai déclaré ma volonté de soumettre mon corps et ma science à leur étude dans l'intérêt de l'humanité et aussi de la science.

Et ce silence est facile à expliquer.

On ne peut pas attendre du médecin praticien de notre société qu'il déclare, après une étude qui pourrait lui être favorable, que : "Nous devons vraiment être d'accord avec Salomon : si vous suivez fidèlement son exemple et son enseignement, vous n'aurez pas du tout besoin de toute notre science. - Le médecin en exercice est essentiellement un médecin pour son propre bien, afin de gagner sa vie et, si possible, une fortune. La souffrance de l'humanité est en pratique souvent un spectacle secondaire ; du moins pour le grand espoir (à l'exception de quelques nobles personnages, que l'on trouve d'ailleurs non seulement chez les médecins mais aussi dans toutes les classes de la société), gagner de l'argent est le noyau, et "la souffrance de l'humanité, sa noble vocation, etc. De plus, il n'y a pas de profession où le métier est aussi envié, jaloux et jaloux que chez de nombreux médecins en exercice. Je répète encore une fois "je connais aussi des médecins nobles" et je crois même que parmi les médecins nobles, on trouve les personnes les plus nobles.

Lettre du Dr. T. R. ALLINSON, 11a un tour à vélo à travers les Pays-Bas, en partie sous ma direction.

4 Spanish place, Manchester Square, Londres W,

15 août 1902.

Cher M. Salomonson,

Je suis arrivé sain et sauf à la maison mardi dernier après avoir passé des vacances très agréables aux Pays-Bas.

J'espère que votre plan de guérison naturelle sera couronné de succès.

Votre idée de guérir les gens au moyen d'aliments naturels simples, d'air frais, de bains d'eau, de bains d'air et de soleil, etc. est très bonne. Mais je crains que vous ne découvriez que les gens ne sont pas encore prêts à renoncer à toutes les soi-disant bonnes choses de la vie pour le plus grand plaisir d'une bonne santé.

Tant de gens se contentent de s'amuser de la manière habituelle, et tant qu'ils ne meurent pas, ils se contentent de leur sort.

Convainquez ces personnes qu'elles existent, mais qu'elles ne vivent pas, et montrez-leur qu'elles sont en meilleure santé et qu'elles en profitent, et vous ferez beaucoup de bien.   

Vos principes sont fondés sur la vérité, mais il est difficile d'en convaincre les gens.

Éduquez les gens sur ces lignes, offrez leur un foyer où ils peuvent essayer le système, et ensuite le succès est à vous.

Avec tous vos vœux de bonté.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma haute considération,

w.g. T. R. ALLINSON.

Traduction.

Cher Lord Salomonson.

Je suis rentré chez moi mardi dernier, après mes vacances très agréablement passées en Hollande.

J'espère que vous réussirez votre plan de "Médecine naturelle". Votre idée de "guérir" les gens en appliquant les alliés de la nourriture naturelle, de l'air frais, de l'eau, de l'air et des bains de soleil, etc. est excellente. Je crains seulement que vous ne trouviez pas encore l'être humain prêt à sacrifier toutes les soi-disant bonnes choses de la vie au profit d'un plaisir bien plus grand et d'une bonne santé.

Tant de gens se contentent de profiter de la vie à l'ancienne, et tant qu'ils ne meurent pas, ils sont satisfaits de leur sort.

Convainquez ces gens qu'ils existent, mais qu'ils ne jouissent pas de la vie ; et montrez leur une meilleure santé et un plus grand plaisir, et vous ferez beaucoup de bien.

Vos principes de base sont basés sur la vérité, mais il est très difficile de les convaincre.

Dirigez les gens dans cette direction, créez un foyer où ils pourront tester le système d'apprentissage, et votre succès sera alors assuré.

Avec tous mes vœux de bonté,

Votre affection,

w. g. T. R. ALLINSON.

Tant que les gens restent incrédules et méfiants ou dans le doute, nous ne pouvons pas, avec nos sentiments et notre volonté, sous quelque forme que ce soit, faire quoi que ce soit, et ces personnes ne viendront pas non plus vers nous, mais vers la petite foule qui croit et fait confiance et qui a besoin de conseils, souvent après avoir tout essayé sans succès dans la science médicale, je considère un certificat naturel si sincère, une pure expression humaine de sentiment, enfoncé dans la vérité vraie par quelqu'un comme le Dr ALLINSON. Allinson, que le monde entier connaît, est aussi un homme de science, d'une valeur nettement supérieure à celle d'un diplôme de scientifique.

JOSEPH SALOMONSON Fzn..,

mangeur de plantes et didacticien.

Distribué par la N.V. Bad- en Zweminrichting- Th. van Heemstede Obelt.

Le pool sportif

La natation et les bains de baignoire sont-ils naturels et bons pour le corps humain ? ?

Au sens strict, je répondrais même à cette question par la négative ! Il n'est jamais bon de fermer complètement le haut de son corps et d'échapper à l'influence de l'air extérieur.

Cependant, la purification du corps et surtout l'exercice pendant la natation sont si bons que je ne voudrais pas décourager la baignade et la natation. Cependant, le véritable bain sportif se trouve dans la piscine peu profonde !

On cherche un point élevé puis on s'accroupit avec le bas du corps sous l'eau. Ils restent environ cinq minutes et frottent l'entrejambe, les parties inférieures et le ventre avec une main plate. Avant de quitter le bain, lavez la partie supérieure du corps avec une main plate. Et maintenant, le bain d'air commence, c'est le principal ! Pendant un certain temps, on continue à marcher, en exposant le corps à la lumière, à l'air et, si possible, au soleil, et en se frottant le corps à sec avec la main plate. Les maillots de bain humides sont remplacés par un maillot sec ou par un paréo ou une serviette.

Cet effet de l'air extérieur est le plus important et vole le corps, et c'est précisément pour cette raison que la piscine dans une installation fermée et couverte manque de sa fonction principale.

Le savon n'est pas non plus bénéfique pour l'organisme, mais il est nécessaire de récurer la piscine avec le sable collecté.

L'herbivore, sur lequel les changements de saison n'ont que peu ou pas d'influence, peut continuer le pool sportif en toutes saisons.

JOSEPH SALOMONSON Fzn.

La doctrine des diététiciens ou des naturalistes.

JAUNE !

L'homme est créé pour le bonheur !

Le bonheur est le plus grand bien de notre vie 1

Notre seul but doit être d'être heureux !

Le bonheur ne peut être atteint que par la satisfaction !

La satisfaction ne peut se trouver que dans la santé du corps et de l'esprit !

En réduisant les besoins, les chances de bonheur augmentent !

Auparavant, je m'efforçais d'augmenter mes revenus et mes biens, non seulement pour l'amour de la propriété, mais aussi pour pouvoir goûter au plaisir mondain et en cela, je ne trouvais aucune part de mon bonheur. De nos jours, je trouve tout le bonheur dans la recherche de la réduction des besoins, d'autant plus que la réduction des besoins des animaux ne s'avère pas être un déni mais au contraire la reconnaissance de l'abandon de toute illusion inutile et inutile, de la vanité, du fardeau, de l'excès, de la gêne, des taquineries, de la folie, de la mesquinerie et des petites bêtises bourgeoises.

Etre heureux, c'est être bon ! Une personne heureuse, même la moins bonne, est légèrement encline au bien dans le bonheur ! Les gens malheureux, même les meilleurs, sont enclins à être malheureux pour les moins bons !

Aller vers la plus haute poursuite du bonheur est encore une fois le vieil adage si puissamment frappant - "dans un corps sain, il y a une âme saine". Avant tout, notre corps doit être amené et maintenu en bonne santé et puissant dans un état noble, et cela n'est possible que par l'application du mode de vie naturel, qui en même temps intègre complètement le mode de guérison naturel.

Tout le reste en découle, faisant de l'homme le noble jardinier, travaillant sur la terre, dans la sagesse, la puissance et la beauté, au bonheur.

"Car voici que je crée de nouveaux cieux et une nouvelle terre, et l'on ne se souviendra plus des choses anciennes, et elles ne se lèveront plus dans le cœur."

Esaïe 65:17.

"Mais nous attendons, selon ses promesses, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera."            2 Pierre 3:13.

Il existe déjà une partie des mangeurs de plantes, des âmes élevées, qui se sont retirés de la vie conventionnelle et qui, dans leur simplicité, dans la nature sauvage, presque nus, profitent de la vie du paradis et y trouvent le bonheur. Ce sont les gens de la nature !

            Mais, toutes les personnes nues ne sont donc pas encore des personnes naturelles. La simplicité et la propreté - le bien - en font des gens naturels qui, même habillés de vêtements à la mode, s'avèreraient toujours être des gens naturels.

Beaucoup de personnes excentriques, dans une illusion d'insuffisance, se font appeler "Uebermenschen". Il n'appartient pas aux personnes naturelles de compter comme telles. Nous serions plutôt enclins à donner aux véritables personnes naturelles le nom d'"Homme", et à appeler "Untermenschen" (sous-homme) toutes les personnes à la mode qui s'écartent de ce nom.

Nous aimerions donner aux exentriques la liberté de s'appeler "UeberUntermenschen".

La lutte contre l'alcool peut se poursuivre indéfiniment, de sexe en sexe, tant que les gens continuent à consommer du sel de cuisine et des aliments d'origine animale. Mais si l'on parvient à les rallier à la doctrine des herbivores, alors la question de l'alcool sera définitivement réglée, ne serait-ce que par la nourriture.

 

Dialogue futur

- Quel âge avez-vous ?

- Evaluez-moi, quel âge pensez-vous avoir ?

- Maintenant, je vous évalue à 130 ans tout au plus 140 ans !

- Devinez quoi ? J'aurai 176 ans le mois prochain !

- Vous serez bien conservé. Je vous aurais estimé à 140 ans tout au plus. -

- Je me souviens que lorsque j'étais enfant, mon grand-père m'a dit qu'il avait vu son père manger de la viande. - A cette époque, les hommes élevaient eux-mêmes le bétail, pour le tuer plus tard, puis saler les cadavres, les fumer et les faire frire... d'autres animaux également

- Finissez votre histoire, s'il vous plaît, vous me rendez malheureux ! '

- Et puis-je sortir maintenant, ou dois-je rester à la maison ? ...

- Regardez l'écoutille de la tour ! Si vous voyez un coq sur la tour, quelle que soit sa position, vous pouvez sortir à l'air libre. Et si vous ne voyez pas de coq sur la tour, vous pouvez sortir aussi !

32

"Car voici que je crée de nouveaux cieux et une nouvelle terre, et l'on ne pensera plus aux choses anciennes, et elles ne se lèveront plus dans le coeur.

Esaïe 63:17.

"Mais nous attendons, selon ses promesses, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. 2 Pierre 3:18.

Il existe déjà une secte de mangeurs de plantes, des âmes élevées, qui se sont retirés de la vie conventionnelle et qui, dans leur simplicité, dans le désert, presque dans la nudité, profitent de la vie du paradis et y trouvent le bonheur. Ce sont les gens de la nature !

            Mais, tous les êtres humains nus, sont donc encore

et non des gens de la nature. La simplicité et la propreté - ce qui est une bonne chose - font de ces personnes des personnes naturelles, qui, même habillés à la mode, s'avéreraient encore être des personnes naturelles.

De nombreuses personnes excentriques, dans une illusion de mécontentement, se font appeler "Uebermenschen". Il n'appartient pas aux personnes naturelles de se compter parmi eux. Nous serions plutôt enclins à nommer les véritables personnes naturelles don "Humain", et à appeler "Untermenschen" toutes les personnes à la mode qui s'en écartent.

Nous aimerions donner aux exentriques la liberté de s'appeler "UeberUntermenschen".

La lutte contre l'alcool peut se poursuivre indéfiniment, de sexe en sexe, tant que les gens continueront à consommer du sel de cuisine et des aliments d'origine animale. Mais si l'on parvient à les convaincre de suivre les enseignements des herbivores, la question de l'alcool sera définitivement réglée, ne serait-ce que par la nourriture.

Dialogue sur l'avenir,

- Quel âge avez-vous ?

- Evaluez-moi, quel âge pensez-vous avoir ?

- Maintenant, je vous évalue à 130 ans tout au plus 140 ans !

- Devinez quoi ? J'aurai 176 ans le mois prochain !

- Vous serez bien conservé, je ne vous aurais pas estimé plus de 140 ans.

- Enfant, je me souviens d'avoir entendu mon grand-père dire qu'il avait vu son père manger de la viande. - À l'époque, les gens élevaient eux-mêmes le bétail, pour ensuite le tuer et saler les cadavres, les fumer et les faire frire..... également d'autres animaux....

- Arrêtez de me raconter votre histoire, vous me rendez malade !

- Et puis-je sortir maintenant, ou dois-je rester à la maison ?

- Regardez les cheveux de la tour ! Si vous voyez un coq sur la tour, quelle que soit sa position, vous pouvez sortir à l'air libre et si vous ne voyez pas de coq sur la tour, vous pouvez sortir à l'air libre.

sur la tour, vous pouvez sortir aussi !